( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

PAANYAYA SA MGA TAONG MAY PUWANG SA PUSO ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA….

AKO PO'Y NAGSUSUMAMO AT NAKIKIUSAP SA INYONG LAHAT NA HUWAG NINYONG BABALIWALAIN

ANG IPINADALA KONG SULAT! AT KUNG MAAARI AY IBAHAGI NINYO O IPASA ANG MENSAHENG ITO SA

MGA KAIBIGAN O KAHIT NA KANINUMAN; PARA NA RIN SA INYONG KABUTIHAN NA MAKAPAGHAHATID

SA DAANG MALIWANAG NA NAGTUTURO NG KALIGTASAN NA WALANG HINIHINGING KABAYARAN

AT LIBRENG IPINAGKALOOB NA PWEDENG TAGLAYIN AT MAKAMTAN NG LAHAT….

                                                                     

                      MISTERYO SA LIWANAG AT SUSI NG KALANGITAN

                      SA PANAHONG ITO NG BANAL NA PAGHUHUKOM!!!

PARA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO, AKING IBINABALITA ANG MGA MENSAHE

AT IPINAMIMIGAY ANG LIHAM NG KAUTUSAN UPANG MAHAYAG SA

LAHAT AT MAKITA NINYO ANG PAWANG KATOTOHANAN!!!

                          DEUS AMA ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. AT BANAL

                          NA ESPIRITO SA KATAWANG LUPA NG TUNAY NA CHRISTO!!! 

IPINAKIKITA NG BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO ANG IISANG KALOOBAN

AT BANAL NA ESPIRITO NG IISANG DEUS AMA AT TUNAY NA CHRISTO JESUS!!! 

AT ITO ANG BANAL NA SALITA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

SA MATUWID NA DAAN AT MAPAYAPANG KALOOBAN NG AKING ANAK NA MINAMAHAL AY MAYROONG

LIWANAG AT SIKAT NG PAG-ASA, NA TANGLAW ANG KATOTOHANAN AT ITINUTURO NA DAPAT MANAIG

SA PUSO'T ISIPAN ANG TAMANG KATUWIRAN NA KALAKIP ANG TUNAY NA PAGMAMAHAL AT AWA

NA UMIIRAL ANG PAGGAWA NG KABUTIHAN NA WALANG BATIK NG KASALANAN! ITO ANG GABAY NA

PANGARAL AT BATAS NA AKING IPINAAALAALA PARA SA LAHAT! LALO NA'T SA MGA TAONG LINGKOD

NG PAMAHALAAN; LINGKOD NG SIMBAHAN; O SA BAWAT PAMUNUAN! KAYONG MGA NAMUMUNO

NA NAG-UUSAP USAP; SA INYONG TINALAKAY AT MGA KAPULUNGAN NA PANGKALAHATAN!

KUNG TALAGANG NAIS NINYONG MAKAPAGLINGKOD NG MATAPAT AT MAKAGAWA NG TUNAY NA

KABUTIHAN PARA SA BANSA AT SA TAONG BAYAN O MAIPAGTAGUMPAY ANG INYONG ISINUSULONG

AT MINIMITHING KAPAYAPAAN! SA LARANGAN NG KALINISAN NARITO ANG TAMANG KASULATAN

NG AKING BATAS AT GABAY NA PANGARAL NA MAKIKITA ANG LIWANAG SA MATUWID NA DAAN NA

DAPAT TUPARIN AT PAMARISAN NG KAHIT SINUPAMAN; SAPAGKAT ITO ANG AKING IPINAGKALOOB

NA MABUTING HUWARAN AT GINTONG ARAL NG AKING BANAL NA SALITA NA TINANGGAP NG TUNAY

NA CHRISTO AT ITINURO ANG MATUWID NA DAAN NG MANGARAL ANG CHRISTO JESUS SA MGA TAO

AT SA BUONG MUNDO, BUNGA AT MGA BIYAYA NG BANAL NA PANANAMPALATAYA SA AKIN BUHAT SA

PAGSUNOD SA AKING KALOOBAN NA IISANG BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AKO

ANG NAGSALITA ANG ELOHIM NA IISANG DEUS AMA SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA ESPIRITO

AKO'Y LUMUKLUK SA KATAWANG LUPA NG TUNAY NA CHRISTO NA AKING KINATAWAN SA LUPA AT

ANAK NA TAGAPAGSALITA!!! KAUTUSAN KO AT KABANALAN ANG AKING SALITA AT PANALANGIN

NA TINANGGAP NG CHRISTO JESUS NA IPINAMAHAGI SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO!!!

AKING IBINIGAY ANG SUSI NG KALANGITAN SA AKING ANAK NA MINAMAHAL NA SUMUNOD SA

AKING BANAL NA KALOOBAN!!! ANG AKING SALITA AT BANAL NA PANALANGIN SA KASULATANG

ITO NA TINANGGAP AT ITINURO NG TUNAY NA CHRISTO AY AKING KAHARIAN AT BANAL NA PAG-IBIG

NA WALANG HANGGANAN!!! TABAK AT DILANG APOY NG AKING BANAL NA ESPIRITO ANG SALITA

NG TUNAY NA CHRISTO AT ITO ANG AKING ANAK NA MINAMAHAL NA SUMUNOD SA AKING BANAL

NA KAUTUSAN!!! AT IPINAGTAPAT NG AKING MAHAL NA ANAK SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO

ANG PAWANG KATOTOHANAN AT ITINURO ANG SUSI NG KALANGITAN NA AKING IBINIGAY PARA SA

KALIGTASAN NG MGA KALULUWA; BINIGKAS NG CHRISTO JESUS ANG AKING SALITA AT BANAL

NA PANALANGIN AT ITO ANG IBINASBAS SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO NA AKING KALOOBAN

AT BANAL NA ESPIRITO!!! ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN AY

BANAL NA ESPIRITO AT APOY NA BAUTISMO NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

NA NAGDADALISAY AT NAKAPAG-AALIS NG MGA KASALANAN! AT NAGLILINIS SA MARUMING PAG-IISIP,

SA PUSO AT KALULUWA NG MGA TAONG NANALIG AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA!!! AT PARA SA LAHAT,

AKING ITINURO ANG TAMANG PANANAMPALATAYA UPANG MAKAMTAN ANG KALIGTASAN AT BASBAS

NG KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN! AT ITO'Y SA PAMAMAGITAN

NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGKILALA

SA BANAL NA ESPIRITO NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

O MUNDO, SA NINGNING AT KISLAP NG MGA BITUIN, SA LIWANAG AT KABILOGAN NG BUWAN

ANG RAYOS AT SINAG NG AKING MAHAL NA ARAW AY SUMISIKAT SA BUONG KALAWAKAN

NA NAKATINGIN SA AKIN AT LUMUHOD NA HUMAHALIK SA LUPA'T KARAGATAN….


( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

BANAL ANG TUNAY NA PAG-IBIG….

AKING NADARAMA ANG PINTIG NG TUNAY NA PAGMAMAHAL SA AKING PUSO'T ALAALA

TUNGKOL SA KAARAWANG IPINAKILALA PARA SA MGA INA!!! AT SA ORAS NA ITO ANG ARAW

NA AKING HINIRANG NA AKO'Y BUMABATI SA INYONG LAHAT NA MAPAYAPA AT MALIGAYANG

KAARAWAN PARA SA MGA INA!!! KALAKIP ANG MGA MENSAHE NA AKING IBINABALITA

AT IPINAMIMIGAY ANG LIHAM NG KAUTUSAN UPANG MAHAYAG SA LAHAT ANG

SUSI NG KALIGTASAN AT MAKITA NINYO ANG PAWANG KATOTOHANAN!!!

KAPAYAPAAN, TUWA AT MABABANG KALOOBAN AY BUNGA AT MGA BIYAYANG IDINUDULOT

NG TUNAY NA PAG-IBIG BUHAT SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

MAPAYAPA AT MALIGAYANG KAARAWAN PARA SA MGA INA!!! ANG KAARAWANG PINILI AT

PINAGKAISAHAN PATUNGKOL SA ULIRANG INA AY GUMUGUNITA SA ISANG PAGPUPUGAY

AT ALAALA NG TUNAY NA PAGMAMAHAL NA INIHAHANDOG AT INIAALAY PARA SA MGA INA!!!

AT SA UNANG PASIMULA NG IPAKILALA ANG SINASABING KAARAWAN PATUNGKOL SA MGA INA NAG-

BUHAT ANG KATURUAN SA ISANG RELIHIYON AT PAMUNUANG MATIMTIMAN SA ILALIM NG KAUTUSAN

AT BATAS NG PUNONG MATALINO NA SI ROMAN! NA AKING IPINAHINTULOT NA MANGYARI ITO

AT NGAYON AY IBINIBIGAY KO ANG BASBAS NA MALINIS AT IPINAKIKITA ANG TAMANG PALIWANAG

NG MALAMAN SA BUONG MUNDO ANG PAWANG KATOTOHANAN AT MAKILALA NG LAHAT

ANG IPINAGLIHIM NA PANGALAN NG ISANG PUNONG MATALINO NA SIYANG PINAGBUHATAN

NG MGA KINILALANG KASAYSAYAN  AT NG BATAS NA NAKATATAK ANG KASULATAN SA AKLAT

NG HUKUMAN; NA SINASALIKSIK, PINAG-AARALAN AT ITINUTURO SA MATATAAS NA ANTAS

NG PAARALAN, NA KINIKILALA NG TAONG BAYAN AT IGINAGALANG NG PAMAHALAAN

AT MAKIKITA NG LAHAT ANG LIHIM AT MAHAHAYAG ANG PAWANG KATOTOHANAN

SA PANAHUNG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!!

AT SA MGA TAONG NAGBAGONG BUHAY NA TUMALIKOD SA ITINUTURO AT MAPANLINLANG

NA ARAL BUHAT SA MAKAMANDAG NA AKLAT NI ROMAN; BIBLIYA AT QURAN! ANG DALAWANG

ULO NG AKLAT NA IISA ANG UTAK AT PUNONG PINAGBUHATAN SA UNANG PASIMULA NG SILA'Y

GINAWA… BIBLIYA AT QURAN ANG AKLAT NA IPINAMANA SA KANIYANG MGA KAMPON NG ISANG

MATALINO AT KINILALANG PINUNO SA KAANYUAN AT PANGALAN NG KATAWANG LUPA NG UNANG

ROMAN; BIBLIYA AT QURAN ANG DALAWANG PANGALAN NG AKLAT NA KINIKILALA AT BANTOG

SA BUONG MUNDO... SA PASIMULA BUHAT SA UNANG KASAYSAYAN AT HANGGANG SA PANAHON

NGAYON ANG BIBLIYA AT QURAN AY BITAG NI ROMAN AT ARMAS NA BUMULAG SA TAMANG

PANINGIN NG MGA TAO NA MAPANG-ALIPIN SA PAG-IISIP AT KALULUWA; NA SIYANG PINAKA

MATALINONG GINAMIT NA PARAAN NI ROMAN NA NAGLAYO SA TUNAY NA KAPAYAPAAN AT

NAGHATID NG PAGTATALO SA MGA TAO NA NAGHAHASIK NG KAGULUHAN SA BUONG MUNDO! ...

BIBLIYA AT QURAN ANG PINAKA MALALIM NA LIHIM AT PINAKA MATIMTIMANG AKLAT NA ITINAGO

NI ROMAN ANG TUNAY NA KASAYSAYAN SA KAALAMAN NG MGA TAO, NA SIYANG GINAMIT NI ROMAN

AT KINATULONG NA MAGLAYO SA INYONG LAHAT SA TAMANG PAGTAWAG SA AKIN AT TUNAY NA

PANANAMPALATAYA SA PAGSUNOD SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN!!! KAYONG MGA

TAONG NAGBAGONG BUHAY NA TUMALIKOD SA KATURUAN AT MAPANLINLANG NA ARAL BUHAT

SA MAKAMANDAG NA AKLAT NI ROMAN BIBLIYA AT QURAN!    KAYONG MGA NAGBAGONG BUHAY

ANG TUNAY NA MAPALAD KAYONG MGA LUMAPIT AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA AKIN

SA TAMANG PAGTAWAG SA AKING BANAL NA PANGALAN DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITO'Y

SA PAMAMAGITAN NG INYONG TUNAY NA PAGTANGGAP SA AKING BANAL NA ESPIRITO

NG IPAGKALOOB KO ANG BANAL NA KAUTUSAN NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. KAYONG MGA TUMANGGAP SA AKING BANAL NA ESPIRITO

NA TUMALIKOD SA LAHAT NG GAWAING MASASAMA, KAYO ANG AKING KINIKILALANG TUNAY

NA MGA ANAK!!! SAPAGKAT KAYO ANG TUNAY NA NAGSISI NG MATAIMTIM NA HUMINGI SA AKIN

NG KAPATAWARAN SA LAHAT NG INYONG MGA NAGAWANG KASALANAN! AT KAYO RIN ANG

MATAPAT NA SUMAMPALATAYA SA AKIN SA PAMAMAGITAN NG INYONG PAGSUNOD SA AKING

BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN SA ARAW ARAW NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. KAYO ANG TUNAY NA MAYROONG LIWANAG SA PAG-IISIP AT PANINGIN

NA MGA NAKAKITA AT TUNAY NA NAKAKILALA SA AKIN!!! NAKITA NINYO ANG LIWANAG

SA KAUTUSAN NG AKING BANAL NA SALITA NA NADAMA NG INYONG BAWAT KALULUWA

NA LUMULUKOB SA INYONG PUSO AT PAG-IISIP DALOY NG AKING BANAL NA ESPIRITO NA

NAGTUTURO SA INYONG LAHAT NG TAMANG PANG-UNAWA AT KATUWIRAN NA NAKAKAKITA

SA ANUMANG BAGAY NA DAPAT IWASAN AT SA LAHAT NG MASASAMA; O SA MGA BAGAY

NA MABUTI NA INYONG GINAGAWA SA ARAW ARAW NA NAGTATANIM SA PUSO NG TUNAY

NA PAGMAMAHAL BUNGA NG INYONG PANANAMPALATAYA AT PAGSUNOD SA AKIN NA

MAPAYAPANG NADARAMA SA BUHAY AT KALULUWA!!! SAPAGKAT TINANGGAP NINYO ANG

AKING BANAL NA ESPIRITO AT KAUTUSAN!!! AT ITO AY IPINAGKALOOB KO SA INYONG

LAHAT SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ITO ANG BAUTISMO SA APOY NA AKING BANAL NA ESPIRITO PARA SA KALIGTASAN

NG INYONG BAWAT KALULUWA AT BASBAS NG AKING PAGPAPATAWAD

SA INYONG PAGSISISI SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN!!!

O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

AT SA KAPANAHUNANG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM AY MANGYAYARI AT

BIGLAANG DARATING SA MGA TAONG WALANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA AKIN;

MARIRINIG NINYONG LAHAT NA SUMISIGAW NG MALAKAS ANG AKING TINIG SA KALAWAKAN

NA NAGBUHAT SA KALANGITAN AT KAYO'Y MGA TATAKOT AT MAGSISITANGIS; SAPAGKAT

MADARAMA NG BAWAT INYONG KATAWANG LUPA ANG TABAK NA APOY NG AKING BANAL

NA ESPIRITO NA TUMATAGOS ANG SAKIT AT HIRAP HANGGANG SA INYONG MGA KALULUWA!

AT ANG IISANG LUNAS NA AKING IPINAGKALOOB AY MATAPAT NA PAGSUNOD SA AKING

TATLONG BANAL NA KAUTUSAN SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN

SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA AKIN!!! AT SA ARAW ARAW

AY AKING IPINAPAALAALA SA INYONG LAHAT ANG PAGTANAW NG UTANG NA LOOB AT PAG-

GALANG SA AMA'T INA'NG TUNAY ANG PAG-IBIG AT BANAL NA MAPAGMAHAL!!! LALO NA'T SA

INA NG AWA NA NAGDALANG TAO SA SINAPUPUNAN AT NAGLUWAL NG SANGGOL

NG ISILANG NG MAHAL NA INA ANG ANAK NA MINAMAHAL NG AMANG MAPAGMAHAL!!!

AT PARA SA BUONG MUNDO'Y  AKING INIHIHINGA ANG DALOY NG PAG-ASA AT KAPAYAPAAN,

NA MAGING MASAYA AT MASIGLA ANG BAWAT KALOOBAN AT PUSO NG MGA INA!!!

SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA

PAGKILALA SA BANAL NA ESPIRITO NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA  ELOHIM .+.

O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

ANG PANALANGING ITO AY SAGRADO AT WALANG KARUNGIS-DUNGIS

ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG BANAL NA ESPIRITO NA IPINAG-

KALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

ANG TINIG AT PAGMAMAHAL NG TUNAY NA KRISTO HESUS

NA MAPAYAPANG TAGLAY ANG PINAKAMABABANG KALOOBAN….

SA SIMULA PA SA UNANG PASIMULA, MAGING SA LUMIPAS AT MGA

PINAGDAANAN NG PANAHON, HANGGANG SA MAKARATING SA HINAHARAP

NGAYON NG BAGONG TAON SA KASALUKUYAN AT NILALAKARAN NG PANAHON!!!

NAPAKAHALAGA ANG TUNAY NA LIWANAG AT KAPAYAPAAN NA AKING TINANGGAP AT IBINABAHAGI

SA BUONG MUNDO; SAPAGKAT ITO'Y NAGTATANIM SA PUSO NG MABABANG KALOOBAN AT TUNAY

NA PAGMAMAHAL NA IPINAGKALOOB SA AKIN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. PARA SA

KABUTIHAN AT KALIGTASAN NG LAHAT!!! SA SIMULA PA SA UNANG PASIMULA NG AKING ITURO

ANG TAMANG PANANAMPALATAYA AT BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

AT ITO ANG AKING TINUTUKOY AT SUSI NA MAGBUBUKLOD SA INYONG LAHAT SA

PAGKAKAISA AT TUNAY NA PAG-IBIG NA KUMIKILOS AT GUMAGAWA NG KABUTIHAN

NA MALINIS ANG LAYUNIN AT NAGMAMAHALAN NA WALANG BATIK NG KASALANAN!!!

KAYA NGA AKO'Y NADITO SA LUPA AT NAGPAKABABA; AKO ANG KUMAKATOK SA INYONG

MGA PUSO AT HUMIHINGI NG TULONG NA IBAHAGI O IPASA ANG MGA MENSAHE

AT KASULATANG ITO!!! SA INYONG MGA KAMAG-ANAK, KAIBIGAN, KAKILALA, O

KAHIT NA KANINUMAN PARA SA KALIGTASAN AT IKABUBUTI NG LAHAT….

AT SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA KASULATAN KAYONG LAHAT AY AKING TINATAWAGAN

NA MAGKAISANG MANALANGIN SA ARAW-ARAW SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL

NA IPINAG-UTOS NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. NA TAGLAY

ANG BUONG TIWALA SA PAGSUNOD AT  TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG

PAGTAWAG SA BANAL NA PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

SANG-AYON SA TUNAY NA KASAYSAYAN BUHAT SA AKLAT NG KAUTUSAN NA PINAGTATAKAN

NG BANAL NA KASULATAN…. MAHIGPIT NA IPINAGBILIN AT IPINAAALA-ALA SA MGA TAONG

SUMASAMPALATAYA AT MGA NAGHAHAYAG PARA SA KALIGTASAN AT IKABUBUTI NG LAHAT….

ITO PO'Y HINDI IPINANGHIHINGI NG SALAPI O KAHIT NI ANUMANG BAGAY NA KABAYARAN

BUHAT SA KAPWA TAO; AT ITO PO AY LIBRENG IPINAGKALOOB PARA SA LAHAT!!!

ANG PANGUNGUSAP AT BANAL NA SALITA NG TUNAY NA KRISTO HESUS….

ITO ANG AKING PANGUNGUSAP AT BANAL NA SALITA NG AKO'Y GUMAWA NG HIMALA AT

MAGPAGALING SA MGA TAONG TINAMAAN NG MALUBHANG SAKIT AT KARAMDAMANG HINDI

MALUNASAN NA NAGPAPAHIRAP SA KATAWANG LUPA AT MGA KALULUWANG NAALIPIN NG

KASALANAN… AT ITO ANG BANAL NA SALITANG IPINAGKALOOB NG DEUS AMA ESPIRITO NG

LUMUKLUK SA AKING KATAWANG LUPA AT MAGSALITA ANG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

NG AKO'Y GUMAWA NG HIMALA AT MAGPAGALING SA MGA TAONG TUMATANGIS DAHIL SA HIRAP

AT SAKIT NG KARAMDAMANG KUMAPIT; AKING SINABI ANG WIKA AT MGA KATAGANG ITO!!!

SA PANAHONG HINDI PA ORAS ANG ITINAKDANG KAMATAYAN SA KATAWANG LUPA NG

SINUMANG TAO NA KINAROROONAN NG BAWAT INYONG MGA KALULUWA; KAYONG LAHAT

AY PWEDE PANG GUMALING AT MAGBAGONG BUHAY PATUNGO SA MATUWID NA DAAN

SA TAMANG PANANAMPALATAYA NA PANG KALIGTASAN!!! KUNG IKAW AY MAY SAKIT AT

NAHIHIRAPAN DAHIL DUMATING SA BUHAY MO ANG KABAYARAN AT SINGIL NA NAGBUHAT

SA IYONG MGA GINAWANG KASALANAN, KAYA TINAGLAY MO ANG SPIRITO NG SAKIT AT

KARAMDAMAN NA DUMAPO SA IYONG KATAWANG LUPA NA TUMATANGIS AT NAHIHIRAPAN!

NARITO ANG TUNAY NA MEDICO AT LUNAS NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT

KATAWANG LUPA NG KAHIT NA SINUMANG TAO!!! SUBALIT NG ITO'Y AKING IPAGKALOOB

AY DOON LAMANG SA MGA TAONG NANALIG AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA AKING

IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA TAMANG PAGTAWAG NA AKING ITINURO AT TUNAY NA

PAGTANGGAP SA BANAL NA ESPIRITO NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AT ITO

ANG AKING BANAL NA ESPIRITO NA WALANG HANGGANAN ANG BANAL NA PAG-IBIG AT

AWA NA AKING IPINAGKALOOB!!! ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG TUNAY NA MEDICO

AT LUNAS NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA

NG SINUMANG TAONG TUMATANGIS SA HIRAP AT SAKIT NG KARAMDAMAN...

AT GANITO ANG TAMANG PANALANGIN AT TUNAY NA PAGTAWAG SA AKIN KUNG

TALAGANG KAYO'Y TUNAY NA KUMIKILALA AT MGA SUMASAMPALATAYA SA AKIN!!!

O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS O SANTA MARIAE INA NG DEUS….

IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY

LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN

NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS,

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

AT AKO'Y MULING NAGWIKA SA MGA TAONG GUMALING AT NAKALAYA SA SAKIT AT MGA

PINAGDAANANG KAHIRAPAN NA MAPANG-ALIPIN SA KALULUWA'T KATAWANG LUPA NG MGA TAO,

NA NAGBUHAT PA SA UNANG PASIMULA NG SINUWAY NI ROMAN AT NILABAG ANG AKING TATLONG

BANAL NA KAUTUSAN…. AT SI ROMAN AY PATULOY NA GUMAWA NG MGA KASALANAN, KASAMA

NIYANG KINAKATULONG ANG KANIYANG MGA KAMPON AT MGA TAONG BINULAG NI ROMAN,

NA NABIHAG NIYA ANG PAG-IISIP AT KALULUWA; NA SILANG NAGHAHASIK NG KATURUAN

AT DOKTRINA BUHAT SA DALAWANG AKLAT NA MATIMTIMAN NA IPINAMANA NI ROMAN!

BIBLIYA AT QURAN AY KALAKASAN NI ROMAN NA PINAGBUBUHATAN NG KANIYANG SPIRITO

NA NAKAKABIHAG SA PAG-IISIP AT KALULUWA NG MGA TAO, NA SIYANG NAGDULOT

NG PAGTATALO AT NAGHAHATID NG KAGULUHAN SA BUONG MUNDO HANGGANG

SA MAKARATING SA KAPANAHUNANG ITO NG BANAL NA PAGHUHUKOM!!!

AT BILANG AKO'Y TAONG TOTOO NA MAY KATAWANG LUPA AT KUMAKATAWAN NA IISANG

ANAK NA LALAKI AT CHRISTO NA TAGAPAGSALITA SA PAMAMAGITAN NG AKING PANANALIG AT

TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA IPINAG-UTOS NG AKING

IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AKING IPINAKIKITA SA INYONG LAHAT ANG LIWANAG AT PAWANG

KATOTOHANAN SA KASULATANG ITO!!! IISA ANG KALOOBAN NA NAGHARI SA AKIN NG LUMUKLUK

SA AKING KATAWANG LUPA AT MAGSALITA ANG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS

AMA ELOHIM .+. AT AKING NAKILALA SA KAANYUAN KO AT KATAWANG LUPA ANG TUNAY

NA JESUCRISTO SA IISANG KALOOBAN NG MAG-UTOS SA AKIN ANG BANAL NA ESPIRITO

NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM NA LUMUKLOK AT KUMAKATAWAN SA AKIN….

AT NARITO ANG LIWANAG NG BANAL NA KAUTUSAN NA AKING ITINUTURO AT TINUKOY ANG 

SINABI NG TUNAY NA HESUKRISTO NG AKO'Y MULING MAGWIKA NG BANAL NA SALITA!!!

DAHIL SA INYONG TUNAY NA PANANAMPALATAYA AT PANANALIG SA TAMANG PAGTAWAG

AT TUNAY NA PAGKILALA SA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG TAMANG

PAGSUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS

NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. KAYO'Y NAKALAG SA GAPOS AT TALI NG KASALANAN

SAPAGKAT TINANGGAP NINYO ANG BAUTISMO SA APOY NG AKING BANAL NA ESPIRITO AT

TUMANGGAP KAYO BUHAT SA AKING BANAL NA KALOOBAN NG KALIGTASAN AT LUNAS

NA AKING IPINAGKALOOB SA INYONG BAWAT MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA

NA AKING IPINAGPATAWAD ANG MGA NAGAWANG KASALANAN….

O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS O SANTA MARIAE INA NG DEUS….

IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY

LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN

NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS,

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

MERRY CHRISTMAS PO ANG AMING MATAMIS NA PAGBATI NA IPINAAABOT

PARA SA INYONG LAHAT AT SA BUONG MUNDO.... SA UNANG PASIMULA AY

IISA ANG BIGKAS AT GINAMIT NA WIKA NG ITATAG NI ROMAN AT IPAKILALA

ANG SINASABING PASKO; AT GANITO KUNG BIGKASIN ANG UNANG GINAMIT

NA SALITA NA ITINURO NI ROMAN PARA SA PASKO!!! MERRY CHRISTMAS

ANG PINAGBUHATAN NG SALITANG TINURAN NA KINAGIGILIWAN NG KARAMIHAN LALO PA'T

SUMAPIT NA ANG MINIMITHING KAARAWAN NA IPINAGDIRIWANG AT ISANG ALAALA NG PAGMA-

MAHALAN, NA IBINABATI NG MGA TAO SA ISA'T ISA LALO NA'T  KUNG SA ARAW NA KINIKILALANG

KAPASKUHAN! ANG MERRY CHRISTMAS AY NAGBUHAT AT HINANGO NI ROMAN SA PANGALAN'G ITO, 

MARIAE AT CHRISTO!!! AT IGINAWA NI ROMAN NG PALATANDAAN NA ITINATAK SA AKLAT NG

KASAYSAYAN NA SIYANG NAGTURO SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO NG IPAKILALA NI ROMAN

ANG TINATAWAG NA PASKO, NA TUMATAK ANG PETSA SA BUWAN NG DISYEMBRE AT SINASABING

IYON ANG ARAW NG KAPANGANAKAN NG ISILANG ANG MESIAS!!! NA KANILANG PINAGTIBAY

AT PINAGKAISAHAN SA PAMUMUNO NI ROMAN; AT KINILALA ANG PASKO NG TAUM BAYAN

AT PAMAHALAAN SA TULONG NG MGA KAMPON NI ROMAN NA NAGSUSULONG NG BATAS AT

MGA NAMUMUNO SA IBA'T IBANG BANSA AT BAYAN SA BAWAT KANILANG NASASAKUPAN AT

KINAROROONAN! AT IPINAG-UTOS NI ROMAN SA KANYANG MGA KAMPON NA ITAGO ANG

KANIYANG PANGALAN AT IPAGLIHIM NA SIYA ANG UTAK NA GUMAWA NG BATAS SA AKLAT

NG KASAYSAYAN AT MGA KASULATAN SA ILALIM NG KAUTUSAN AT BATAS NI ROMAN! SA SIMULA PA,

SA UNANG PASIMULA NG SINUWAY AT NILABAG NI ROMAN ANG TATLONG BANAL NA KAUTUSAN

AT GUMAWA SIYA NG MGA KASALANAN AY GINAMIT NA NIYA ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS SA

PAMAMAGITAN NG KANYANG TALINO AT MAHUSAY NA MGA PARAAN; SA ILALIM NG MAKAMANDAG

NA PAMUNUAN NI ROMAN! UPANG MALIHIM SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO ANG TUNAY NA

LIWANAG AT KALIGTASAN SA TAMANG DAAN NG PANANAMPALATAYA NA NAGTUTURO NG PAG-

SUNOD SA TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NA NAKATATAK SA BANAL NA AKLAT NG UTUS….

AT NGAYON AY DUMATING NA ANG TAMANG PANAHON NA AKING PINAKAHIHINTAY!!!

ITO NA ANG SIMULA AT HULING BILANG NA NILALAKARAN NG MAHAL NA ARAW; SA PANAHONG

ITO'Y ITINAKDA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG BANAL NA PAGHUHUKOM!!!

KAYA NGAYO'Y IBINIBIGAY AT IPINAGKALOOB ANG TUNAY NA LIWANAG NG BANAL NA SALITA

AT IPINAHINTULOT ANG BASBAS NA MALINIS NA NAGTUTURO NG MABUTI AT TAMANG KAHULUGAN

SA 'NGALAN NG BANAL NA KAUTUSAN…. AT KAMI PO'Y  MULING BUMABATI NA MASASAYA PARA 

SA INYONG LAHAT, MARIAE AT CHRISTO!!! O MERRY CHRISTMAS ANG AMING MATAMIS NA PAGBATI

NA IPINARARATING PARA SA INYONG LAHAT!!! ANG TUNAY NA DIWA AT ALAALA NA IPINAKIKITA

NG PASKO AY MAGPATAWARAN SA ISA'T ISA SA BAWAT MGA NAGAWANG KASALANAN….

NA DAPAT AY TUNAY SA PUSO AT MALINIS NA IBIGAY ANG PAGPAPATAWAD AT ITO

ANG TUNAY NA DIWA NG PASKO AT BANAL NA PAGBIBIGAYAN NA MARARAMDAMAN

SA PUSO ANG KABABAAN NG LOOB AT TUNAY NA PAGMAMAHALAN SA ISA'T ISA,

NA MABUTING PAMARISAN NG BAWAT TAO'NG NABUBUHAY DITO SA MUNDO….

NA NAGBUHAT ANG TINIG AT BANAL NA SALITA SA MABUTING KALOOBAN NG TUNAY

NA CHRISTO AT BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITINURO

NG TUNAY NA CHRISTO SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA ESPIRITO ANG MANALANGIN

SA ARAW ARAW UPANG MAKASUNOD SA TAMANG PANGARAL AT MAKAMTAN ANG

MABABANG KALOOBAN SA TUNAY NA PANANAMPALATAYA AT BANAL NA PAGBIBIGAYAN

SA ISA'T ISA NA DAPAT MANAIG AT MAPAYAPANG TANGGAPIN SA PUSO, KALULUWA AT

PAG-IISIP NG MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, PARA SA

KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG KASALANAN!!!

AT ITO'Y IPINAGKALOOB SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA

PANANAMPALATAYA SA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

ITO ANG BANAL NA SALITA NG IISANG DEUS AMA AT TUNAY NA CHRISTO!!!

SA PAMAMAGITAN NG AKING TINIG AT BANAL NA ESPIRITO SA KATAWANG LUPA

NG TUNAY NA CHRISTO, AKO'y NAGSALITA ANG ELOHIM .+. NA IISANG DEUS AMA

AT AKING SINABI ANG WIKANG ITO!!! ANG TUNAY NA MAYROONG PANANALIG AT

KUMIKILALA SA AKIN AY DUMADALANGIN SA ARAW ARAW AT KAISA KONG SUMASAMPALATAYA

SA BANAL NA PANGALAN SA TAMANG PAGTAWAG SA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

AT ITO'y SA PAMAMAGITAN NG MATAPAT AT TUNAY NA PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN

NA MANALANGIN SA ARAW ARAW NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

SAPAGKAT ITO ANG IPINAGKALOOB SA AKIN AT ITINURO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

PARA SA KALIGTASAN AT KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG KASALANAN;

ITO ANG BANAL NA TIPAN AT KAUTUSAN NA IPINAGLIHIM NI ROMAN!

AT ITO RIN ANG AKING ITINURONG PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+.

NA AKING KALOOBAN AT BANAL NA ESPIRITO NA AKING PAG-IBIG NA WALANG HANGGANAN

NA NAKAPAG-AALIS NG MGA KASALANAN AT NAGLILINIS SA MARUMING PAG-IISIP, SA PUSO

AT KALULUWA NG MGA TAO!!! AKO ANG NAGSALITA ANG TUNAY NA KRISTO JESUS SA PAMAMAGITAN

NG BANAL NA ESPIRITO AT KAUTUSAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

AT SINABI KO RIN ANG WIKA AT MGA KATAGANG ITO!!!

AKO AT ANG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AY IISA; IISA ANG KALOOBAN

SA PAMAMAGITAN NG AKING MATAPAT NA PAGSUNOD SA KAUTUSAN NG BANAL NA ESPIRITO

NA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ELOHIM ANG BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLUK AT

KUMAKATAWAN SA AKIN NA IISANG DEUS KO!!! AT WALA AKONG KINIKILALANG DEUS AMA MALIBAN

SA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ELOHIM ANG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO

NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA NG BUONG MUNDO AT NG BUONG SANGSINUKOB....+....

AT SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. SA TAMANG

PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

KAYONG MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO AY AKING

KINIKILALANG TUNAY NA MGA KAPATID!!! AT IPAGKAKALOOB KO SA INYONG LAHAT

ANG KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG KASALANAN AT ANG KALUWALHATIAN

NG BUHAY SA KALANGITAN PARA SA INYONG MGA KALULUWA ANG KALOOBAN

KO'y PAG-IBIG AT BANAL NA PAGMAMAHAL NA WALANG HANGGANAN!!!

AT NARITO ANG BANAL NA PANALANGIN NA AKING DINIRINIG AT IPINAGKALOOB,

SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA AKIN!!!

O AKING IISANG AMA, O DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

PARA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO; ITO PO ANG TUNAY AT TAMANG KAUTUSAN NA AMING

INIHAHAYAG ANG BANAL NA SALITA SA PAMAMAGITAN NG SULAT!!! NA ANG AMING PAKIUSAP

AT TULONG NA HINIHINGI SA SINUMANG TAO NA MAYROONG MALASAKIT AT AWA SA MGA

KALULUWA AT SA MGA TAONG MAY PANANAMPALATAYA AY IPAMAHAGI ITO NG LIBRE NA WALANG

KAPALIT NA SALAPI AT NI ANUMANG KABAYARAN O SUKLING HINIHINGI, PARA SA KAPATAWARAN

NG MGA NAGAWANG KASALANAN AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO….

AT ANG MGA NAKASULAT DITO NA ITINATAK AY MAKIKITA ANG LIWANAG

AT KATOTOHANAN NA SINASABI ANG TAMANG MENSAHE AT TUNAY

NA LIWANAG SA AKLAT NG UTUS NA BANAL ANG KASULATAN….

AT ITO PO AY MAAARING BASAHIN NG KAHIT NA SINUMANG TAO SA BUONG MUNDO….

(1.)                                                             

ANG TATLONG UTOS NG AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.

WALA NANG HIHIGIT PA SA AKING TATLONG BANAL NA UTOS…………

AKO ANG ELOHIM ANG NAGSALITA SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA ESPIRITO;

AKO'Y PUMANAOG AT TUMAPAK SA LUPA, SA LUPA NA AKING KINATAWAN AT ANG AKING IISANG

BANAL NA ESPIRITO ANG NAGSALITA SA AKING KINAKATAWAN SA LUPA NA AKING KATAWANG LUPA;

AT AKO ANG BANAL NA NAG-UTOS ANG ELOHIM NA INYONG IISANG DEUS AMA NA LUMIKHA NG LANGIT

AT LUPA NG BUONG MUNDO AT ANG BUONG SANGSINUKOB....+....

AKO ANG ELOHIM NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO, ANG KUMAKATAWAN NA NAGTURO

AT NAGSALITA SA AKING KINATAWAN SA LUPA, NA ITATAK ANG BANAL NA KASULATAN NA AKING

IPINAG-UTOS UPANG MAHAYAG AT MAKITA NG MGA TAO DITO SA MUNDO ANG TAMANG KAUTUSAN

AT MAUNAWAAN ANG KATOTOHANAN AT LIWANAG NG BANAL NA SALITA SA LIBRO NG UTUS

NA ITINAGO AT IPINAGLIHIM NI ROMAN ANG TUNAY AT TAMANG KASULATAN SA MGA TAO DITO

SA MUNDO…. AT ANG KAHALAGAHAN NG AKING TUNAY AT BANAL NA IPINAG-UTOS AY

PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO….

AT ITO ANG TUNAY NA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS!!!

(1.) MAHALIN MO AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA AT SUNDIN MO 

      ANG AKING BANAL NA UTOS NANG HIGIT SA LAHAT AT MAGING KANINO PA MAN.

(2.) IGALANG MO ANG IYONG AMA AT INA BILANG AKO ANG NAG-

       UUTOS ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA.                   

(3.) IPANALANGIN MO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY

      NA WALA KANG TUTUKUYIN NI SINO MANG PANGALAN SAPAGKAT 

      AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA ANG NAKAKAKITA, NAKAKARINIG

      AT NAKAKAALAM KUNG SINO ANG DAPAT KONG ILIGTAS AT KAAWAAN.

AT NARITO ANG PANALANGIN NA AKING ITINURO AT BANAL NA IPINAG-UTOS; ANG AKING MABUTING

KALOOBAN SA MGA TAO AY KALIGTASAN PARA SA MGA KALULUWA AT NG BUONG MUNDO!!! AT

NG AKING ITURO ANG MANALANGIN ANG IPINAGKALOOB KO AY IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. AT GANITO ANG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN;

AT TAMANG PAGSUNOD NG AKING ITURO ANG PANANALANGIN!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

ITO ANG AKING ITINURO SA SIMULA PA NOONG UNANG PANAHON AT HANGGANG

SA NGAYON AY AKING ITINUTURONG MULI SA MGA TAO ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. AT ANG TAMANG PARAAN SA PAGGANAP NG PANANALANGIN

AY AKING ITINURONG MULI AT NARITO SA BANAL NA KASULATAN, ITO ANG ITINURO KO

SA MGA TAO ANG MALINIS AT TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS

NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ANG SINUMANG TAO DITO SA MUNDO NA TUMALIKOD SA PAGGAWA NG MASAMA

AT SA MGA GAWANG KASALANAN, NA HUMINGI NG KAPATAWARAN SA AKIN AT PINAGSISIHAN

ANG MGA GINAWANG KASALANAN AT PAGKATAPOS NA MAPAGSISIHAN ANG MGA KASALANANG

NAGAWA AY NANALIG AT SUMAMPALATAYA NA MANALANGIN, AT SA TAMANG PAGSUNOD

SA BANAL NA KAUTUSAN AY GINAMPANAN DITO SA LUPA ANG PANANALANGIN; AT SA ARAW-

ARAW AY DUMADALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

GANITO ANG TAMANG PAGSUNOD NG MATAPAT NA TAO AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA

NA MABUTING HUWARAN; AT MAPALAD ANG MGA TAONG SUMUNOD AT MGA NAKASUNOD

SA AKING BANAL NA KAUTUSAN!!! AT GANITO ANG PANANAMPALATAYA NG MGA TAO NA AKING

PINAGKALOOBAN NG BAGONG BUHAY NA MALINIS AT MULING KAPANGANAKAN SA PAMAMAGITAN

NG INYONG TUNAY NA PANANAMPALATAYA AT MATAPAT NA PAGSUNOD SA AKING BANAL NA

IPINAG-UTOS NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ANG PANALANGIN NA AKING ITINURO AY BANAL NA ESPIRITO AT ITO AY AKING IPINAGKALOOB

SA MGA TAO DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, ANG TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL

NA IPINAG-UTOS ITO ANG TUNAY NA PAGGANAP NG PANANALANGIN AT MATAPAT NA PAGTUPAD

NG MGA TAONG TUNAY NA SUMASAMPALATAYA SA AKIN, NA MALINIS ANG KANILANG LAYUNIN

SA KAPWA NILA TAO SA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD SA TAMANG PANANALANGIN, AT ANG MGA

TAONG MATAPAT AT TUNAY ANG PAGSUNOD SA AKIN NA DUMADALANGIN NG IISANG MALINIS

NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AY TUNAY NA MABUTING TAO AT MABABA

ANG KALOOBAN NA SUMUSUNOD SA AKIN AT TUNAY NA NAKASUNOD SA AKING TATLONG

BANAL NA IPINAG-UTOS, AT GANITO RIN NA AKING SINASABI!!! NA ANG TAMANG PAGSUNOD

SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AY KATUPARAN UPANG MAKASUNOD NG MALINIS

ANG MGA TAO SA MGA GAWAING TAMA NA DAPAT GAMPANAN AT ISABUHAY DITO

SA LUPA AT SA ANUMANG MGA BAGAY NA GAWAING TUNAY NA MABUTI NA DAPAT

AT TAMANG GAWAIN NG MGA TAO DITO SA LUPA PARA SA BUONG MUNDO,

NA ANG KAHALAGAHAN NG BUHAY AT KASAYSAYAN AY MAY IBAT IBANG URI

NG PAMUMUHAY ANG MGA TAO DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, NA ANG

ANUMANG BAGAY AT URI NG KABUTIHAN NA NAGAWA O GINAGAWA NG MGA TAO

DITO SA LUPA, MAGING ANG LAHAT NG KANILANG IKINILOS AT MGA GINAWANG KASALANAN

AY AKING NAKITA AT NALALAMAN AT ANG TAMANG MGA GAWA NG MGA TAONG NABUBUHAY

DITO SA LUPA NA TUNAY ANG KALINISAN AT BUKAL SA PUSO ANG PAGGAWA NG KABUTIHAN

AY HINDI ITO SALUNGAT AT HINDI LABAG SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AT ANG MGA TAONG

GUMAGAWA NG MABUTI DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO NA WALANG HALONG DUNGIS

NA PANSARILI ANG KAPAKANAN AT NI WALANG KASAMANG BATIK NG KASALANAN AY AKING

NAKIKITANG LAHAT AT ITO AY SINASANG-AYUNAN NG AKING BANAL NA KAUTUSAN.

SUBALIT SINASABI KO SA INYONG LAHAT KAYONG MGA TAO AT SA BUONG MUNDO

ANG BANAL NA KATOTOHANAN!!! NA HINDI SAPAT ANG MABUBUTING GAWA

NG MGA TAO DITO SA LUPA UPANG MALIGTAS ANG INYONG MGA KALULUWA

SAPAGKAT HINDI KAYO MAILILIGTAS NG INYONG MGA GAWANG MABUBUTI

KUNG ANG KAPALIT AY PAGSUWAY AT HINDI NINYO PAGSUNOD

SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN. KAYA NGA SINASABI KO SA MGA TAO AT

SA BUONG MUNDO ANG PAWANG KATOTOHANAN!!! NA ANG TUNAY NA PAGGAWA NG TAMA

AT KABUTIHAN UPANG MAKASUNOD ANG MGA TAO NA WALANG DUNGIS NA PANSARILI

ANG LAYUNIN AT KAPAKANAN O NI WALANG BATIK NG RELIHIYON, PULITIKA AT MGA GAWANG

KASALANAN, ANG SUSI AY ANG PAGSUNOD NG MATAPAT SA AKING BANAL NA KAUTUSAN

AT ITO ANG AKING IPINAGKALOOB AT BANAL NA IPINAG-UTOS NG ITINURO KO

ANG TAMANG PANANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN,

ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

ANG TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN NG SINUMANG TAO NA NABUBUHAY

DITO SA MUNDO AY MABUTI ANG KANILANG LAYUNIN SA KAPWA NILA TAO AT NAKAPAGBIBIGAY

NG MALINIS AT TAMANG PANALANGIN. AT KAYONG MGA TAO NA DUMADALANGIN NG MATAPAT AT

TUNAY ANG PANANAMPALATAYA SA AKIN!!! AY AKING IPINAGKALOOB SA INYONG MGA KALULUWA

ANG BANAL NA KALAKASAN AT KAPAYAPAAN NA MABUTING TAGLAY AT KASAMANG IDINUDULOT

NG TAMANG PANALANGIN ANG KALIGTASAN, AT ITO AY AKING INIUKOL DITO SA LUPA AT SA BUONG

MUNDO NA ANG AKING IPINAPATUNGKOL AY PANALANGIN AT ITO ANG BANAL NA HANDOG NA

MALINIS NA AKING INIAALAY ANG PANALANGIN PARA SA KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG

KASALANAN NG MGA TAO AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA PARA SA BUONG MUNDO….

AT NARITO ANG AKING BANAL NA PAG-IBIG NA WALANG KATAPUSAN

AT WALANG HANGGANAN SA AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB!!!

NG IPINAKILALA KO ANG AKING IISANG BANAL NA PANGALAN ITO ANG AKING IPINAGKALOOB;

DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITINURO KO ANG MANALANGIN SA ARAW ARAW NG IISANG MALINIS NA

PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO AY AKO DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO NA AKING IPINAGKALOOB SA KAUNAHANG TAO PARA SA

BUONG MUNDO…. AT NGAYON ANG MAHAL NA ARAW AT TAMANG PANAHON NG AKO'Y BUMALIK

SA AKING KATAWANG LUPA, NG MULING TUMAPAK AT MANAOG SA LUPA ANG AKING IISANG BANAL

NA ESPIRITO, AKO'Y LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG IISANG TAO, AT ITO PA RIN AKO NA AKING

IISANG BANAL NA PANGALAN DEUS AMA ELOHIM .+. NA HINDI KO PINALITAN MAGPAKAILANPAMAN

AT ANG AKING ITINURO NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AT NGAYON

ANG TAMANG PANAHON ANG SIMULA AT PANG WAKAS NA BILANG SA NILALAKARAN NGAYON

NG MAHAL NA ARAW, ANG PANAHON'G ITO AY AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AT ANG

TAMANG PANANALANGIN AY AKING ITINUTURO AT MULING IPINAGKALOOB SA MGA TAO

PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT NG BUONG MUNDO, ANG IISANG

BANAL AY PANGALAN AT MALINIS NA PANALANGIN; ANG ITINURO SA AKIN AT

IPINAGKALOOB AY PARA SA BUONG MUNDO AT BANAL NA IPINAG-UTOS NG

ATING IISANG AMA O DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

   
   
   
   
   
   
    

ANG KAUNA-UNAHANG PASIMULA SA AKING PAGLALANG NG AKOY LUMIKHA

NAGSIMULA AKO ELOHIM NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISA….

SA AKING PAGLALANG NG AKOY LUMIKHA AY AKING KASAMA ANG TRINIDAD SANCTISSIMA

AT AKO ELOHIM ANG ESPIRITO AT DEUS AMA SANCTISSIMO NG TRINIDAD SANCTISSIMA NA IISA….

AT SA SIMULA NG AKING PAGLALANG AY NILIKHA KO ANG BUONG KALAWAKAN AT SA KAITAASAN

AY BANAL NA KALANGITAN NA AKING TRONO AT KAHARIAN NA KINAROROONAN AT KAMAHAL-

MAHALAN NA WALANG KATAPUSAN AT WALANG HANGGANAN…. AKO ELOHIM ANG BANAL NA ESPIRITO

AT DEUS AMA SANCTISSIMO NA IISA; AKO ANG ELOHIM NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA NG MGA

KALULUWA, ESPIRITO AT NG LUPANG ALABOK NA KAANYUAN AT KATAWAN NG BUHAY NA TAO,

AT ANG LAHAT NG AKING MGA NILOOB AT INIBIG AY AKING NILALANG AT NILIKHA KO ANG BUONG

MUNDO AT ANG BUONG SANGSINUKOB ....+.... SA SIMULA NG UNANG ARAW SA AKING PAGLALANG

ANG LUMIPAS NA PANAHON AT MGA ARAW NA DUMAAN SA AKIN AY PARANG KAHAPON LAMANG

AT MABILIS NA LUMALAKAD ANG PANAHON AT MGA ARAW HANGGANG SA MAKARATING SA

KAPANAHUNANG ITO NA AKING ITINAKDA ANG MAHAL NA ARAW ANG PANAHON NGAYON AY AKING

BANAL NA PAGHUHUKOM AT SA BUONG KALUPAAN SA BAWAT PANIG NG MUNDO AY MAKIKITA NG

MGA TAO ANG AKING PASIMULA AT MASASAKSIHAN ITO SA BUONG MUNDO; AT SA PANAHON NGAYON

ANG NAKITANG MGA HIMALA ITO ANG TANDA NA AKING UNANG PASIMULA, ANG MGA HIMALANG

NANGYARI SA BAWAT PANIG NG MUNDO NA HINDI PANGKARANIWAN AT NASAKSIHAN NG MGA TAO

DITO SA LUPA, ITO AY AKING IPINAHINTULOT NA MANGYARI AT KABILANG ITO SA AKING MGA

PALATANDAAN, NA SIMULA NA ANG BILANG NG MAHAL NA ARAW NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM,

NA PATULOY NA MANGYAYARI DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO ANG MGA HIMALA NA HINDI KAPANI-

PANIWALA SA MGA TAO ANG PATULOY NA PAGDATING AT MABILIS NA PAGLAGANAP NG IBAT IBANG

URI NG SAKIT NA HINDI ITO PANGKARANIWAN NA NANGYAYARI DITO SA LUPA AT TUMATAMA ITO

SA MGA TAO NA NABUBUHAY SA KALUPAAN AT SA BUONG MUNDO AT MAKIKITA SA AKING PATOTOO

NA TUNAY ANG AKING ITINATAK AT IBINIGAY NA MGA PALATANDAAN SA PANAHON NGAYON

NG AKING  BANAL NA PAGHUHUKOM…. AT ITO NGAYON ANG PANAHON NG MGA HIMALA

ANG HUSTONG BILANG SA MAHAL NA ARAW NA AKING ITINAKDA AT TUMATAMA ITO

SA PANAHON NGAYON; AT AKO ELOHIM ANG NAGWIKA NG BANAL NA SALITA NA MAKIKITA

AT MASASAKSIHAN NG MGA TAO NA TUNAY AT PAWANG KATOTOHANAN ANG MGA SALITA

NA AKING PATOTOO AT BANAL NA KAUTUSAN NA INIHAHAYAG SA PAMAMAGITAN NG AKING IISANG

MALINIS NA KASULATAN!!! AT WALA NI SINUMANG TAO ANG MAGIGING MAPALAD O MALILIGTAS

MALIBAN SA MGA TAO NA KUMILALA NG TUNAY SA AKIN AT SUMAMPALATAYA NA TINANGGAP

ANG MABUTING KALOOBAN AT MALINIS NA KATULAD NG IISANG BATA, NA AKING IPINAGKALOOB

AT ITINURO NA MABUTING HUWARAN ANG MAGPAKABABA NA KAGAYA NG MABUTING KALOOBAN

NG IISANG BATA; NA SUMUNOD AT NAKASUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS

NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS                             

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

AT KAYONG MGA TAO SA BAWAT PANIG NG MUNDO AY AKING PINILI NA KASAMANG

MGA SAKSI AT INYONG MAKIKITA ANG BAWAT AKING IBINIGAY NA MGA PALATANDAAN!!!

AT SA SIMULA SA KAITAASAN ANG BUONG KALAWAKAN AT KALANGITAN HANGGANG SA KALUPAAN,

ANG MGA BITUIN, TALA, BULALAKAW, ALAPAAP, BAHAGHARI, BULKAN, PUTIK, ALIKABOK, BUHANGIN,

MGA BATO, KULOG AT KIDLAT AY MARIRINIG, MAKIKITA, MADARAMA AT MASASAKSIHAN NG MGA TAO

SA BUONG MUNDO ANG IBAT-IBANG URI NG KAPANGYARIHAN NA TINATAGLAY AT KALAKASAN

NA AKING IBINIGAY SA BAWAT ELEMENTO AT SA MGA PANGALAN NA AKING ITINATAK AT TINURAN

NG TINAWAG KO ANG AKING MGA NILALANG AT PINAG-UTUSAN, NA ANG KANILANG PAGKILOS

AT BANAL NA PAGSUNOD AY MAKIKITA ITO NA NAKAPAGTATAKA AT MASASAKSIHAN ANG BAWAT

DALANG HIMALA NA INIHAHATID AT IBINUBUHOS DITO SA LUPA, NA ANG MGA PANGYAYARI AY HINDI

PANGKARANIWAN AT KAMANGHA-MANGHA ITO SA MGA TAO, NA MABILIS AT BIGLA KUNG DUMATING

ANG DALANG PINSALA SA BAWAT BAYAN AT BANSA, SA MGA TAHANAN, BUHAY AT PAMUMUHAY NG

MGA TAO DITO SA LUPA, AT TUMATAMA ANG BIGLANG KAMATAYAN SA MGA TAONG NABUBUHAY

SA LUPA AT ANG KAHIRAPAN SA BUONG MUNDO, NA ANG PANGYAYARI AT MGA HIMALA AY NAKA-

PANLULUMO SA MGA TAO AT MADARAMA ANG MASAKIT NA IDINULOT NG KAHIRAPAN SA LUPA

AT KAMATAYAN NG MGA TAO DITO SA MUNDO; AT SA MGA ARAW NA NILALAKARAN AY PATULOY

NA MASASAKSIHAN ANG MGA HIMALA HANGGANG SA HULING ARAW NG AKING BANAL NA PAGHU-

HUKOM AY KAALINSANGAYAW AT KASAMA ANG HAGUPIT SA PANAHON NG KAHIRAPAN AT BAGSIK

NG SAKIT NA WALANG LUNAS NA TUMATAMA SA MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA MUNDO;

AT ANG IBAT IBANG URI NG SAKIT NA WALANG LUNAS NA DUMARATING SA LUPA AT TUMATAMA

SA MGA TAO NA NABUBUHAY SA BUONG MUNDO, ANG PINAKANG MABAGSIK SA KANILANG LAHAT

AT PINAKANG MAKAMANDAG SA MGA SAKIT NA TUMATAMA SA MGA TAO AY ANG DUMATING NA SAKIT

NA HINDI MALUNASAN AT ITO AY MABILIS KUMALAT AT KUMAPIT SA KATAWANG LUPA NG MGA TAONG

NABUBUHAY DITO SA MUNDO!!! AT SA PAGKAKATAONG DUMAPO O KUMAPIT NA SA KATAWANG LUPA

NG MGA TAO ANG SINASABING PINAKA MABAGSIK AT PINAKA MAKAMANDAG SA LAHAT NG MGA SAKIT;

ANG KAMATAYAN AY HINDI NINYO KAAGAD MASUSUMPUNGAN AT ITO AY MAGTATAGO SA MGA TAO!

AT MADARAMA NG INYONG BAWAT KATAWANG LUPA ANG TABAK NG ESPIRITO NA TUMATAGOS SA

BAWAT INYONG MGA KALULUWA; NA PINAKANG MAHIRAP AT APOY NA PARUSA SA MGA TAONG

NABUBUHAY DITO SA MUNDO!!! SA MGA TAONG MATITIGAS ANG ULO AT MASUWAYIN, NA HINDI

NAKINIG SA AKIN; NI HINDI SUMUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN

NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS                             

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

DAHIL SA KATIGASAN NG ULO NG MGA TAO AT KAWALAN NG PAGSUNOD SA AKING BANAL

NA KAUTUSAN, ANG SAKIT NA WALANG LUNAS NA KUMAKAPIT AT TUMATAMA SA MGA TAO

AY AKING IPINAHINTULOT NA MANGYARI ITO AT AKO ELOHIM AY PUMAYAG NA ANG SAKIT

NA WALANG LUNAS AY KUMAPIT AT TUMAMA SA MGA TAO DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO….

AT SA KAUNA-UNAHANG PAGKAKATAON SA SIMULA PA NOONG UNANG PANAHON, SA PANAHON

NI ROMAN NG GINAWA NIYA ANG MGA KASALANAN AY NAKARATING HANGGANG SA KAPANAHUNAN

NGAYON, AT ANG MGA KASALANANG GINAWA NI ROMAN DITO SA LUPA AY NAGBUNGA NG PARUSA

AT NANGANAK NG KAHIRAPAN AT SAKIT NA WALANG LUNAS NA SIYANG IDINULOT NG PAGSUWAY

AT PAGLABAG NI ROMAN SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AT YAAN NGA ANG NANGYARI SA MGA TAO

DITO SA MUNDO; ANG KAHIRAPAN AY TUMAMA AT KUMAPIT ANG SAKIT NA WALANG LUNAS

NA SIYANG PARUSA AT NAGING SUKLI NG GAWAIN NI ROMAN ANG MGA KASALANAN, NA HANGGANG

SA PANGWAKAS AT HULING BILANG NG MGA ARAW SA PANAHONG ITO AY PATULOY ANG PAGDATING

NG KAHIRAPAN AT MABILIS NA PAGLAGANAP NG SAKIT NA WALANG LUNAS NA TUMATAMA SA

MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, SA MGA TAONG WALANG

PANANAMPALATAYA SA AKIN, ANG MGA TAONG HINDI SUMUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS

AT MGA TAONG HINDI KUMIKILALA SA AKIN; NA AKO ELOHIM ANG DEUS AMA NA IISA

AT BANAL NA ESPIRITO; NA NAGKALOOB AT NAGTURO NG BANAL NA IPINAG-UTOS

NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS                             

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

ITO ANG PANALANGIN AT SUSI NA AKING IPINAGKALOOB PARA SA KAPATAWARAN NG MGA

NAGAWANG KASALANAN NG MGA TAO AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO….

ANG AKING KAUTUSAN AT BANAL NA SALITA NA AKING IPINAPATOTOO SA PAMAMAGITAN

NG AKING MGA PAHAYAG SA IISANG MALINIS NA KASULATAN AY MAKIKITA NG MGA TAO

SA BUONG MUNDO ANG BAWAT HIMALA AT MASASAKSIHAN ANG KAHIRAPAN AT SAKIT

NA WALANG LUNAS NA TUMATAMA SA INYONG BAWAT KATAWANG LUPA AT MGA SARILI!!!

AT KAISANG SUMASANG-AYON SA AKING BANAL NA KAUTUSAN NA MAPAGHIMALA AT

MASIGLANG KUMIKILOS ANG APAT NA ELEMENTO; TUBIG, APOY, HANGIN AT LUPA AT KASAMA ITONG

MAKIKITA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO AT MASASAKSIHAN NA ANG KANILANG TUWA AT PAPURI

SA AKIN AY ANG PAGKILOS NA IPINAKIKITA ANG PAMBIHIRANG LAKAS NA KANILANG TINATAGLAY

NA AKING IPINAHINTULOT NA MANGYARI ITO AT IPINAGKALOOB UPANG MAKITA SA BUONG MUNDO

AT MASAKSIHAN NG MGA TAO; NA AKO ELOHIM ANG TUNAY NA DEUS AMA NA IISA AT BANAL

NA ESPIRITO ANG NAGTURO AT NAGKALOOB NG BANAL NA KAUTUSAN PARA SA KALIGTASAN

NG MGA KALULUWA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO…. AT NGAYON-NA ANG MISTERYO SA TUWA NG

PANAHON NA ANG PAPURI SA AKIN AY IPAKIKITA ANG MGA HIMALA AT ITO AY HINDI PANGKARANIWAN;

AT KASAMANG SAKSI ANG MABILOG NA BUWAN NG AKING MAHAL NA ARAW AT MGA BITUIN NA

MAPAGHIMALA AT SA PANAHON NGAYON AY UMAAKMA ANG MAHAL NA ARAW NG AKING BANAL

NA PAGHUHUKOM!!! AT ANG NAPAKAGANDA PA NA IISANG PAGKAKATAON AY AKING IPINAKITA AT

MULING IPINAGKALOOB HANGGANG SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM

AY AKING ITINURO ANG ORIHINAL NA WIKA NA KAUNAHANG IISANG BANAL NA SALITA AT

ITO AY MULING DUMAAN AT NAGPAKITA SA MGA TAO DITO SA MUNDO SA PAMAMAGITAN

NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AT BANAL

NA KAUTUSAN NA AKING SALITA SA IISANG MALINIS NA KASULATAN….

AT ANG TUNAY NA KABABAAN NG LOOB NG MGA TAO NA AKING TINATANGGAP AT KINILALANG

TUNAY NA MABUTI AY ANG KAGAYA NG MABUTING KALOOBAN NG IISANG BATA NA AKING ITINURO

ANG TAMANG PAGSUNOD NA TUNAY ANG KATAPATAN SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS

NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

AT ITO ANG WIKA NA AKING SINABI NG ITINURO KO ANG BANAL NA SALITA!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS                             

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

ANG KASUNOD NA PAGBASA SA MGA NAKASULAT NA AKING ITINATAK AY PATUNGKOL

SA KAUNA-UNAHANG WIKA AT SALITA NA GINAMIT NG MGA TAO SA BUONG MUNDO; AT AKING

IPINAKIKITA ANG TAMANG KASAYSAYAN AT KALIWANAGAN NG MGA SALITA SA BANAL NA KAUTUSAN

AT ITO AY MAAARING BASAHIN NG MGA TAO UPANG MAUNAWAAN ANG TUNAY NA KASAYSAYAN

AT KAHALAGAHAN NG IISANG WIKA AT BANAL NA SALITA NA GINAGAMIT SA APAT NA BANSA…. 

                                                        ( P.I.A.E. :+: T.I.E.S. )

                        /..*..\ + BANSA NG PILIPINAS AT SALITA SA WIKANG TAGALOG + /..*..\

                        /..*..\ + BANSA NG ITALIA AT SALITA SA WIKANG  ITALIANO + /..*..\    

                        /..*..\ + BANSA NG AMERICA AT SALITA SA WIKANG ENGLISH + /..*..\

                        /..*..\ + BANSA NG ESPAÑA AT SALITA SA WIKANG SPANISH + /..*..\

                                                    T.I.E.S.                                                        

           ABBA GINOONG MARIAE  .+.   ANG  BANAL NA SALITA SA WIKANG  TAGALOG.

           ABBA AVE  O  MARIAE       .+.   ANG  BANAL NA SALITA SA WIKANG  ITALIANO.

           ABBA AVE  O  MARIAE       .+.   ANG  BANAL NA SALITA SA WIKANG  ENGLISH.

           ABBA AVE  O  MARIAE       .+.   ANG  BANAL NA SALITA SA WIKANG  SPANISH. O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..


O PADRE NOSTRO UNICO PADRE DEUS ELOHIM ABBA AVE O MARIAE .+. 

PIENA DI GRATIAM IL SIGNORE…. È CON TE TU SEI BENEDECTAM

FRA LE DONNE E BENEDECTUM È IL FRUTTO DEL TUO SENO GESÙM

O SANTA MARIAE MADRE DI DEUS…. PREGA PER LE ANIME, SPIRITO, CORPO E VITA SOPRATTUTTO

PER QUELLE VERE E PROPRIE BISOGNOSE DEL TUO AIUTO, SOCCORSO E MISERICORDIA

ABBI PIETÀ DI LORO E SALVALE, O PADRE NOSTRO UNICO PADRE DEUS…. 

EL NOMENE DEL DEUS PATER DEUS FILIO EL’ DEUS ESPIRITU SANCTO AM.. 


O FATHER OF OURS ONLY ONE FATHER DEUS ELOHIM ABBA AVE O MARIAE .+.
SO FULL OF GRATIAM THE DEUS…. IS WITH YOU BENEDECTAM

ARE YOU AMONG WOMEN AND BENEDECTUM ARE YOU BY YOUR SON JESUS
O SANTA MARIAE MOTHER OF DEUS…. PRAY FOR THE SOULS, SPIRITS, BODIES AND LIFE ESPECIALLY

FOR THOSE WHO TRULY AND IN MOST NEED OF YOUR HELP, CONSOLATION AND MISERICORDIA

HAVE MERCY AND SAVE THEM, O OUR FATHER ONLY ONE FATHER DEUS….

EL NOMENE DEL DEUS PATER DEUS FILIO EL' DEUS ESPIRITU SANCTO AM..


O PADRE NUESTRO ÚNICO PADRE DEUS ELOHIM ABBA AVE O MARIAE .+.

LLENA DE GRATIAM EL SEÑOR…. ES CONTIGO BENEDECTAM

TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENEDECTUM ES EL FRUTO DE TU VIENTRE JESÚM

O SANTA MARIAE MADRE DE DEUS…. RUEGA POR LAS ALMAS, ESPÍRITU, CUERPO Y VIDA SOBRE TODO

PARA ESAS VERDADERAS Y PROPIAS NECESITADAS DE TU AYUDA, SOCORRO Y MISERICORDIA

TEN PIEDAD DE ELLOS Y SALVALOS, O PADRE NUESTRO ÚNICO PADRE DEUS….

EL NOMENE DEL DEUS PATER DEUS FILIO EL’ DEUS ESPIRITU SANCTO AM..

ITO ANG PALIWANAG NG BANAL NA SALITA SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN AT MAKIKITA

SA MGA NAKASULAT ANG APAT NA WIKA NA GINAGAMIT SA APAT NA BANSA, ( T.I.E.S. )

ANG WIKANG GINAGAMIT SA APAT NA BANSA AT BIGKAS NG SALITA AY ITINUTURO

ANG LIWANAG AT TAMANG PANANAMPALATAYA NA SINASABI ANG TUNAY NA WIKA AT BANAL

NA SALITA SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. NA AKING BANAL

NA KAUTUSAN…. AT ANG APAT NA WIKA NA GINAGAMIT NA SALITA SA APAT NA BANSA AY TAMANG

BIGKAS NG WIKA AT BANAL NA SALITA SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN, NA AKING ITINUTURO

ANG BANAL NA LIWANAG UPANG LUBOS NA MAUNAWAAN NG MGA TAO SA BUONG MUNDO

ANG AKING BANAL NA KAUTUSAN.... AKO ELOHIM ANG KAUNAHANG NAGSALITA NG IISANG WIKA

AT BANAL NA SALITA SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ITO ANG ABBA GINOONG MARIAE .+.

ANG AKING BANAL NA IPINAG-UTOS AY INIHANDA KO AT NAKAHANDANG BANAL NA PAGKAIN

AT MALINIS NA INUMIN NA AKING IPINAGKALOOB AT ITINURO ANG PREPARASYON NA IISANG

MALINIS NA PANALANGIN NG APAT NA EBANGHELISTAS NG KAPAYAPAAN; ABBA GINOONG MARIAE .+.

ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS                              :+:

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

AT ANG KASAYSAYAN NG TUNAY NA KASULATAN NA ITINAGO SA BANAL NA AKLAT NG

KAUTUSAN NG INILIHIM ITO NI ROMAN SA MGA TAO AY NAGING SIKRETO SA BUONG MUNDO….

ANG APAT NA WIKA NA GINAGAMIT NA SALITA SA APAT NA BANSA AY UNA SA LAHAT NG WIKA

AT SA MGA SALITA NA GINAGAMIT NG MGA TAO SA BUONG MUNDO, ITO ANG ORIHINAL AT IISANG

WIKA SA PASIMULA NG BANAL NA SALITA DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO AT DITO NAGMULA

SA APAT NA WIKA NG PILIIN NI ROMAN AT HINIRANG ANG BANAL NA SALITA NA TINAWAG NIYA

AT PINANGALANAN NG WIKANG LATIN AT SA UNANG PASIMULA NG WIKA ANG SALITANG LATIN;

ITO AY KABILANG AT KASAMA SA APAT NA WIKA NA GINAGAMIT NGAYON NG MGA TAO SA APAT

NA BANSA, NA INIHIWALAY NI ROMAN AT IBINUKOD UPANG HINDI MAKILALA AT HINDI MAKITA

NG MGA TAO NA KASAMA ANG WIKANG LATIN SA IISANG WIKA AT BANAL NA SALITA NA GINAGAMIT

NG MGA TAO SA APAT NA BANSA NA KAUNAHANG WIKA AT IISANG SALITA NA GINAMIT NG MGA TAO

DITO SA MUNDO, NA KANIYANG PINAGLAYO-LAYO AT BINAHAGI ANG IISANG WIKA SA LIMANG

PARAAN NG PAGGAMIT NG SALITA SA PAMAMAGITAN NG APAT NA WIKA NA GINAGAMIT NGAYON

SA APAT NA BANSA AT GINAWA NIYANG IBUKOD AT INIHIWALAY ANG SALITANG LATIN NA KASAMA

SA IISANG WIKA AT UNANG SALITA NA GINAMIT NG MGA TAO SA BUONG MUNDO, UPANG MALIHIM

ITO AT HINDI MAKITA NG MGA TAO NA IISA LAMANG ANG TUNAY NA WIKA AT TAMANG PAGGAMIT

NG SALITA NA KAUNAHANG GINAMIT NG MGA TAO DITO SA MUNDO…. AT SA SIMULA PA SA PASIMULA

NG AKING NILALANG ANG KAUNAHANG TAO NOONG UNANG PANAHON ANG IISANG WIKA AT TAMANG

PAGGAMIT NG SALITA ITO AY AKIN NG IPINAGKALOOB AT ITINURO PARA SA BUONG MUNDO….

NGAYON AY NARITO AKO ANG ELOHIM NA AKING IPINAKILALANG MABUTI AT ITINUTURO ANG ORIHINAL

NA WIKA AT TAMANG PAGGAMIT NG UNANG SALITA. ANG SALITA AT WIKANG TINAWAG SA PANGALAN

AT KINILALANG LATIN, ITO AY KABILANG AT HINANGO SA APAT NA WIKA NA GINAGAMIT NGAYON

SA APAT NA BANSA; ITO ANG TUNAY NA MAGKAKASAMA AT IISANG WIKA, ANG TAMANG PAGGAMIT

NG SALITA NA AKING ITINURO SA MGA TAO AT NGAYON AY MULING AKING IPINAGKALOOB UPANG

MAKITA ANG TAMA AT MALAMAN ANG PAWANG KATOTOHANAN SA BUONG MUNDO;  SA PAMAMAGITAN

NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN; ABBA GINOONG MARIAE .+. PARA SA KALIGTASAN

NG MGA KALULUWA NG MGA TAO AT NG BUONG MUNDO, NG GUMAWA SI ROMAN

NG KAGULUHAN SA IISANG WIKA AT UNANG SALITA NG MGA TAO NA GINAMIT SA BUONG

MUNDO AY IPINAGLIHIM NI ROMAN ANG KANIYANG PANGALAN AT ITINAGO NIYA NA SIYA

ANG PUNO AT UTAK NA GUMAWA NG KAGULUHAN SA IISANG WIKA AT KAUNAHANG

SALITA NA GINAGAMIT NG MGA TAO SA APAT NA BANSA AT SA BUONG MUNDO.

AT NAGSIMULA SI ROMAN SA APAT NA BANSA NG KANIYANG GAWAIN ANG KAGULUHAN SA WIKA

AT SALITANG GINAGAMIT NG MGA TAO DITO SA MUNDO!!! AT SI ROMAN AY ISANG TAO NA LIHIM

ANG PANGALAN; NA HINDI SIYA MAKITA AT HINDI MAKILALA NG MGA TAO ANG KANIYANG PANGALAN

NA SINASABI NG BANAL NA KASULATAN NA ISANG PANGALAN NG TAONG MATALINO!!! AT NGAYON

ANG TAMANG PANAHON NG AKING SINABI ANG PANGALAN NG ISANG TAONG MATALINO AT ANG

KANIYANG MGA LIHIM NA MALAON NG PANAHON NA KANIYANG ITINATAGO AT INIINGATAN UPANG

HUWAG MALAMAN AT HINDI MAKILALA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO NA SIYA AY SI ROMAN ANG

MAITIM NA PUNO AT MATALINONG UTAK NG BATIKANO!!! AT ANG TAGLAY NIYANG TALINO AY GINAMIT

SA MASAMANG PARAAN NG GINAWA NI ROMAN ANG PAGLABAG SA AKING BANAL NA KAUTUSAN

AT MAIMPLUWENSIYA ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS NA KANIYANG ISINULONG AT GINAMIT

NG IPINATUPAD NI ROMAN ANG BATAS SA BUONG KALUPAAN; SAPAGKAT SI ROMAN AY ISANG

TAONG MATALINO SIYA AY MAPARAAN NG ITINURO NIYA SA MGA TAO ANG IBAT-IBANG URI NG

WIKA AT SALITA NA KANIYANG IDINAGDAG NG BINAGO NIYA ANG TAMANG PAGGAMIT NG SALITA

AT WIKA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO; NG GULUHIN NI ROMAN AT PAGLAYO-LAYUIN

ANG IISANG WIKA ITO AY KANIYANG BINAHAGI AT PINADAMI ANG PARAAN NG PAGGAMIT NG

IISANG WIKA AT SALITA NA SIYANG GINAGAMIT NGAYON NG MGA TAO SA BUONG MUNDO….

AT NOONG UNANG PANAHON SA KAUNA-UNAHANG PASIMULA AY IISA ANG WIKA AT GINAGAMIT

NA SALITA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO, NOONG UNANG PANAHON NG HINDI PA NAGSISIMULA

SI ROMAN NA LUMABAG SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AT SA GINAWA NIYANG MGA KASALANAN.

AT NOONG UNANG PANAHON SA PAMUMUNO NI ROMAN NG SIYA AY NAGSIMULA NA GUMAWA NG

MGA KASALANAN, ANG ISA NA KANIYANG MGA GINAWANG LABAG AT SALUNGAT SA AKING BANAL

NA KAUTUSAN, NA MALAKING GINAWA NIYANG KASALANAN AY NG GAWAIN NIYANG GULUHIN AT

PAGLAYO-LAYUIN ANG IISANG WIKA AT SALITA NG MGA TAO NA GINAGAMIT SA BUONG MUNDO AT

NAGAWA NIYANG PALITAN NG IBAT-IBANG PARAAN NG PAGGAMIT NG WIKA AT SALITA SA BAWAT

BANSA NA NGAYON AY SIYANG GINAGAMIT NG MGA TAO ANG IBAT-IBANG URI NG WIKA AT PAGGAMIT

NG SALITA NA ITINURO NI ROMAN SA BUONG MUNDO AT IYON AY NAGAWA NIYA SA PAMAMAGITAN NG

KAPANGYARIHAN NG BATAS AT KASULATAN SA LIBRO NA ITINURO NI ROMAN AT IDINAGDAG NIYA

ANG IBAT-IBANG PARAAN NG PAGGAMIT NG WIKA AT SALITA NA KANIYANG GINAWA AT ITINURONG

ARAL SA MGA TAO DITO SA MUNDO. AT KAYA NAOBLIGANG SUMUNOD ANG MGA TAO SA BUONG

MUNDO AY WALA SILANG NAGAWANG LABAN SA BATAS NG PAMUNUAN NI ROMAN AT SA LIBRO

NA KANIYANG KASULATAN NA MAIMPLUWENSYA AT MAPWERSANG IPINATUPAD NI ROMAN

ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS AT KASULATAN NA GINAWA NIYA NA SIYANG IPINAGPASUNOD

SA MGA TAO SA BUONG MUNDO; NOONG UNANG PANAHON SA ILALIM NG KANIYANG MAKAMANDAG

NA PAMUMUNO! AT ANG BAWAT MGA KASALANAN NA GINAWA NI ROMAN AY NAGBUNGA AT NANGANAK

NG MGA KASALANAN. ANG NAGING BUNGA AT UNANG MGA ANAK NI ROMAN SA KANIYANG PAGKA-

KASALA AY ANG MGA TAONG NABIHAG NIYA ANG PAG-IISIP NA KANIYANG INAALIPIN ANG KALULUWA;

NA SUMUSUNOD SA KANIYANG BAWAT IBINABATAS AT SA MARUMING YAPAK NG PAGKAKASALA!

SILA ANG MGA TAONG ATASAN AT MGA KATULONG NI ROMAN NA KANIYANG KAWAL AT MGA KASAMA;

AT NAGSIMULA ANG MGA KASALANAN NI ROMAN AT NG KANIYANG MGA KAMPON AY NOONG UNANG

PANAHON NG GINAWA NIYA ANG PAGSUWAY AT PAGLABAG SA AKING BANAL NA KAUTUSAN,

HANGGANG SA MAKADATING SA PANAHONG ITO NA AKING ITINAKDA ANG SIMULA AT HULING BILANG

NA NILALAKARAN NG MAHAL NA ARAW; ANG PANAHON NGAYON AY AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!!

AT SA PANGALAN DIN NIYANG ROMAN ANG LUPANG KATAWAN NA KINAROROONAN NG KANIYANG

SPIRITO AY PATULOY NA GUMAGAWA NG MGA KASALANAN AT HANGGANG SA PANAHON NGAYON

AY KATULAD PA RIN NOONG UNANG PANAHON NA MGA BIHAG AT ALIPIN NI ROMAN ANG KALULUWA

NG MGA TAO SAPAGKAT ANG MGA TAONG LUPA NA NABUBUHAY DITO SA MUNDO AY KANIYANG

NAPAGLALANGAN AT ITO AY PAWANG KATOTOHANAN; NA HINDI NINYO NALALAMAN NA KAYO

AY NAHULOG SA MGA KAMAY AT BITAG NI ROMAN AT IGINAPOS NA NIYA SA TALI NG KASALANAN

ANG INYONG MGA KALULUWA! SAPAGKAT SI ROMAN AY ISANG MATALINONG TAO, PANTAS

AT MATIMTIMAN; MADAMI SIYANG NALALAMAN AT MAHUSAY ANG KANIYANG MGA PARAAN!

KAYA NGA MADAMI SIYANG GALAMAY NA KINAKATULONG AT SILA ANG MGA KAMPON NI ROMAN

NA SUMUSUNOD SA KANIYA AT MGA TAONG KASAMA;... AT SA PANAHONG LUMIPAS AT MGA NAGDAAN

NG LUMITAW ANG BATAS NA AKING IPINAHINTULOT DITO SA LUPA, SA UNANG PASIMULA NG BATAS

ITO AY NAGBUHAT AT DUMAAN SA LIWANAG AT SIKAT NG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN;

NA IPINAGLIHIM NI ROMAN ANG TUNAY NA KASAYSAYAN AT ITINAGO NIYA ANG TAMANG KASULATAN

NA NAKATATAK SA BANAL NA AKLAT NG KAUTUSAN…. ITO ANG UNANG PASIMULA KAYA NAGKAROON

NG BATAS DITO SA LUPA, NA TINAGLAY NI ROMAN ANG KAPANGYARIHAN SA KANIYANG PAMUMUNO

NG AKING IBIGAY ANG PAHINTULOT SA UNANG PASIMULA NG BATAS DITO SA LUPA!!!

KAHIT PA SA SIMULA NOONG UNANG PANAHON AT HANGGANG SA PANAHON NGAYON

ANG SINASANG-AYUNAN NG AKING BANAL NA KAUTUSAN AT KINIKILALANG TUNAY NA BATAS

NA MAKATUWIRAN AY ANG TAMANG PAGPAPATUPAD SA BATAS NA MALINIS ANG PAGSUNOD SA

TUNGKULIN NA GINAGAMPANAN NG MGA MAMBABATAS SA BAWAT PAMUNUAN DITO SA LUPA AT

SA BUONG MUNDO!!! KAYA KINAKAILANGAN NA MAGPASAKOP AT DAPAT SUMUNOD ANG MGA TAO

SA TAMANG BATAS NG PAMAHALAAN AT SA MALINIS NA BATAS SA BAWAT SANGAY NG PAMUNUAN….

AT NOONG UNANG PASIMULA DAHIL SA KAPANGYARIHAN AT NINGNING NG BATAS NA TINAGLAY

NI ROMAN SA KANIYANG PAMUMUNO, SA KAPANGYARIHAN AT NINGNING NG BATAS SIYA AY NASILAW  

AT ITO AY KANIYANG PINAGSAMANTALAHAN NG INILAGAY NI ROMAN ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS

SA KANIYANG MGA KAMAY AT GINAMIT NIYA ITO SA PANSARILING LAYUNIN AT KAGUSTUHAN….

AT NG MAGSIMULA SI ROMAN NA ITURO SA KANIYANG MGA KAMPON ANG PAGGAMIT SA KAPANG-

YARIHAN NG BATAS AT HUSTISYA AY SUMAILALIM ANG KANIYANG MGA TAUHAN SA KAUTUSAN NI

ROMAN; GINAMIT NI ROMAN ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS AT HUSTISYA SA MASAMANG PARAAN,

SINAMANTALA NI ROMAN ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS NA AKING IPINAHINTULOT SA ILALIM

NG KANIYANG PAMUNUAN AT NILAKTAWAN NIYA ANG AKING BANAL NA KAUTUSAN, SI ROMAN

AY NANANGAN SA SARILING KALAKASAN AT TALINO NA KANIYANG TINATAGLAY; KASAMANG

GINAMIT NI ROMAN ANG BATAS SA PAGGAWA NG MGA KASALANAN UPANG ILIGAW NG TULUYAN

ANG MGA TAO DITO SA LUPA NA NABUBUHAY SA BUONG MUNDO; NG HINDI NA MAKITA PANG

MULI ANG LIWANAG AT TAMANG KASULATAN NA ITINUTURO ANG KALIGTASAN NG AKING TATLONG

BANAL NA KAUTUSAN…. KAYA MAGING SA PANAHONG ITO AY MASASAKSIHAN SA MGA ITINAYONG

RELIHIYON O ITINATAG NG BAWAT PAMUNUAN AY PINAKANGMADAMI PA DIN AT HIGIT SA LAHAT

ANG BILANG NG MGA TAONG NAPASASAKOP SA BATAS NG SIMBAHAN AT PAMUNUAN NI ROMAN

DAHIL SI ROMAN AY MATALINO, PANTAS AT MATIMTIMAN; MAHUSAY ANG KANIYANG MGA GINAWANG

PARAAN! AT SA SIMULA NOONG UNANG PANAHON NG ITURO NI ROMAN ANG PAGGAMIT SA KAPANG-

YARIHAN NG BATAS SA KANIYANG MGA KAMPON, ANG BAWAT PAG-IKOT NG ARAW AT IGINULONG NG

MAHABANG PANAHON AY MAHALAGA ANG MGA LUMIPAS SA BAWAT NAGANAP NA PAGKAKATAON….

AT SA ILALIM NG KAUTUSAN NI ROMAN SA KANIYANG MAKAMANDAG NA PAMUMUNO ANG BAWAT

KANIYANG IPAG-UTOS AY SALITANG IBINABATAS NA NAGBUHAT AT ITINUTURO NG KANIYANG SPIRITO.

ANG KANIYANG SPIRITO AY KAYANG GAWAIN ANG SUMANIB AT MAGPALIPAT LIPAT SA KANIYANG

MGA KAMPON, SA BAWAT KATAWANG LUPA NA KANIYANG INIHANDA AT PINILI NA MAGING

KAPALIT AT KAANYUAN NA TAGAPAGSALITA HANGGANG SA KAHULI-HULIHANG PAGKAKATAON

NA AKING IBINIGAY SA KANIYANG SPIRITO ANG PAHINTULOT AT KALAYAAN DITO SA LUPA!

AT NAG-UTOS ANG KANIYANG SPIRITO SA KATAWANG LUPA NG MAGSALITA NOON SA ISANG

TAONG MATALINO, PANTAS AT MATIMTIMAN NA KANIYANG KINAKATAWAN AT LUPANG KAANYUAN

NA KINAROROONAN AT KATAWAN NOON NG SPIRITO NI ROMAN! ANG IPINAG-UTOS NIYA AY HATIIN

SA DALAWANG BAHAGI ANG KATURUAN NG BATAS NA ITINURO NIYA SA KANIYANG MGA KAMPON

AT NAGANAP ANG MGA PANGYAYARING ITO NOONG UNANG PANAHON, AT NOON DIN AY NAGSIMULA

ANG KATAWANG LUPA NI ROMAN NA GAWAIN ANG IPINAG-UTOS NG KANIYANG SPIRITO AT IPINAKITA

NI ROMAN SA MGA TAO ANG KANIYANG PAGSUNOD NG MAGTAYO SIYA NG RELIHIYON AT IPINAKILALA

ITO NI ROMAN SA BUONG MUNDO, NA SA PANAHONG ITO AT HENERASYON ANG BATAS NI ROMAN

AT ANG KANIYANG KINAROROONAN AY MAKIKITANG HIWALAY AT SIYA NGAYON AY NAKABUKOD

SA BATAS NG PAMAHALAAN; GINAWA NIYANG BUMUKOD AT INIHIWALAY NI ROMAN ANG KANIYANG

BATAS AT MGA KAUTUSAN SA BATAS NG PAMAHALAAN NG HATIIN NIYA ITO SA DALAWANG BAHAGI

NG KATURUAN, NA SIYA DIN NAMAN ANG NAGTURO NG BATAS SA UNANG PASIMULA NG AKING

IBIGAY ANG PAHINTULOT DITO SA LUPA, UPANG SA PAGLIPAS NG MGA ARAW SA NAPAKAHABANG

MGA PINAGDAANAN AT NILAKARAN NG PANAHON, ANG MAKITA AT MADAMA NG MGA TAO DITO

SA MUNDO AY KALAYAAN, NG LALONG MALIHIM AT HINDI MAKILALA NA SI ROMAN ANG PUNONG

GUMAWA NG MGA KASALANAN, NG HINDI NINYO MAPANSIN AT HINDI MALAMAN NG MGA TAO

ANG PAWANG KATOTOHANAN; NA ANG INYONG PAG-IISIP AT MGA KALULUWA AY NABIHAG

NI ROMAN AT MGA ALIPIN! AT NGAYON ANG TAMANG PANAHON NA DAPAT MALAMAN DITO

SA MUNDO ANG KAAWA-AWANG SITWASYON AT TUNAY NA KALALAGAYAN NG MGA TAONG

WALA SA TAMANG PANANAMPALATAYA! KAYA NGA SA PANAHONG ITO AY AKING ITINURO

ANG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN; DEUS AMA ELOHIM .+. AT IPINAGKALOOB ANG IISANG

MALINIS NA PANALANGIN! ABBA GINOONG MARIAE .+. PARA SA IPAGPAPATAWAD SA MGA

GINAWANG KASALANAN AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO!!!

AT SA PANAHONG ITO AY DUMATING NA ANG TAMANG ORAS NA AKING ITINAKDA AT IPINAHINTULOT,

NA NGAYON-NA ANG SIMULA AT HULING BILANG NA NILALAKARAN NG MAHAL NA ARAW;

ANG PANAHON NGAYON AY AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AT SA NASASAKOP PA RIN

NG PANAHONG ITO, SA SIMULA NG MAIPATAYO ANG SIMBAHAN'G KINILALA AT TINATAWAG NA

BATIKAN, ANG ORDINANSA AT BATAS NI ROMAN AY PINADADAAN NIYA DOON SA TAONG NAKAUPO

AT PUNONG TAGAPAGSALITA; NA SINUSUNOD SIYA NG KANIYANG MGA KAMPON AT IPINARARATING

ANG KAUTUSAN NI ROMAN SA BAWAT KANILANG NASASAKUPAN AT SA MGA IPINATAYO NILANG

SIMBAHAN, NA IPINATUTUPAD NILA AT PINAGKAKAISAHAN ANG BAWAT ALITUNTUNIN NA IBINABATAS

AT UTOS NI ROMAN! AT GANOON DIN NAMAN ANG GINAWA NG MGA TAONG BUMUKOD AT HUMIWALAY

SA ILALIM NG PAMUNUAN NI ROMAN AT SA BATAS NA IPINATUTUPAD SA KANILANG IPINATAYONG

SIMBAHAN, GUMAWA DIN SILA NG SARILING BATAS SA BAWAT KANILANG PAMUNUAN O RELIHIYON

NA KANILANG ITINAYO AT PINAGLILINGKURAN, SINUSUNOD RIN NILA ANG MGA PATAKARAN NA IBINA-

BATAS AT PAMANTAYAN SA KANILANG BAWAT PAMUNUAN; SUBALIT ANG PAWANG KATOTOHANAN AY

HINDI NINYO NALALAMAN; SA GINAWA NINYONG PAGBUKOD IYON AY PUMAPATAW PA DIN AT KABILANG

SA MORTAL NA KASALANAN! SAPAGKAT NAKADAMAY KAYO SA MGA KASALANANG GINAWA NI ROMAN

NG ITAGO NIYA AT IPAGLIHIM SA INYO ANG TAMANG KASULATAN SA BANAL NA AKLAT NG KAUTUSAN

AT ITO AY HINDI NINYO NAKITA SA KANIYA, KAYA NGA ANG NANGYARI SA INYONG PAG-IISIP AT BAWAT

KALULUWA AY MGA NABIHAG AT ALIPIN NI ROMAN NG KAYO AY MAHULOG SA KANIYANG BITAG AT

APOY NG PAGKAKASALA! AT HANGGANG SA NGAYON AY PATULOY NA IPINATUTUPAD NI ROMAN

ANG BATAS SA KANIYANG PAMUNUAN AT SA MGA ITINAYONG SIMBAHAN; UPANG MANGYARI

ANG KANIYANG KAGUSTUHAN NA HINDI NA MAKITA PANG MULI NG MGA TAO DITO SA LUPA AT

SA BUONG MUNDO ANG LIWANAG AT KATOTOHANAN NG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN

AT HANGGANG SA BATIKAN AY MAKIKITA ANG KANILANG GINAWANG PAGLABAG SA AKING

BANAL NA KAUTUSAN; NA TUMATAK ANG MAITIM NA ANYO NG KANILANG TUNAY NA KULAY AT

BATIK NG MARUMING MARKA NA KANIYANG PALATANDAAN SA MGA GINAWANG KASALANAN!

AT NGAYON SA HINAHARAP AT PANGWAKAS NA PANAHON ANG KANIYANG MGA KAMPON

AY KASAMA NIYANG MULI AT KINAKATULONG NA MAGLAYO NG KALIGTASAN SA MGA TAO

SA PAMAMAGITAN NG KANILANG PAGSUWAY AT PATULOY NA PAGLABAG SA AKING BANAL

NA KAUTUSAN; SAPAGKAT PATULOY NILANG ITINATAGO AT IPINAGLILIHIM SA MGA TAO ANG

TAMANG PANANALANGIN NA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGKILALA  SA AKIN,

NA DAPAT AKO AY KANILANG ITINURO AT IPINAKILALA ANG AKING IPINAGKALOOB

NA IISANG BANAL NA PANGALAN DEUS AMA ELOHIM NG AKING IPINAG-UTOS

ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN!!! ABBA GINOONG MARIAE .+.

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….                               

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT                      

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

AT ANG BAWAT KASALANAN NA GINAWA NI ROMAN AT NG KANIYANG MGA KAMPON, LAHAT NG YAON

AY KABILANG SA KANIYANG MGA SIKRETO NA ITINATAGO NIYA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO;

KAYA NGA SIYA'Y HINDI NAGPAKITA SA MGA TAO SA PANGALAN NIYANG ROMAN AT HINDI NIYA

IPINAKILALA SA MGA TAO DITO SA MUNDO, NA SI ROMAN AY ISANG PANGALAN NG TAO; SAPAGKAT

AAYAW NI ROMAN NA SIYA AY MALANTAD SA KAHIYA-HIYANG IDINULOT NG MGA KASALANAN

NA KANIYANG GINAWA; AT AAYAW DIN NI ROMAN NA MAKIKITA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO

NA SIYA ANG PUNONG NAGBUNGA NG MAITIM NA PAGKAIN! AT ANG TINUTUKOY NA PAGKAING MAITIM

NG AKING BANAL NA KASULATAN AY PANGALAN NG AKLAT NA AKING IPINAGBAWAL AT IYON AY LIHIM

NA PAGKAIN AT ESPIRITUWAL ANG MGA NAKATATAK NA SALITA NA KANIYANG ISINUBO SA MGA TAO NA

LUMAGANAP SA KALUPAAN AT SA BUONG MUNDO. ANG MAITIM NA PAGKAIN AY SALITANG ESPIRITUAL

NA PINAGSASALU-SALUHAN AT PATULOY NA KINAKAIN NG MGA TAO DITO SA MUNDO, NA PINAKANG

MALALIM NA LIHIM NI ROMAN NA KANIYANG INIINGATAN AT ITINATAGO ANG TUNAY NA KASAYSAYAN

AT ANG PINAGSIMULAAN NG AKLAT UPANG HUWAG MALAMAN NG MGA TAO ANG KANIYANG SIKRETO

SA BUONG MUNDO!!! AT NG MAGSIMULA SIYANG IPAGLIHIM ANG TUNAY NA KASAYSAYAN AT PINAG-

SIMULAN NG AKLAT AY NOONG UNANG PANAHON NG PINALITAN NI ROMAN ANG TUNAY NA PANGALAN

NG AKLAT AT BANAL NA KAUTUSAN, NA AKING IPINAGKALOOB SA KANIYA AT NAKATATAK ANG TAMANG

KASULATAN SA AKLAT NG UTUS, NA ITINAGO RIN ITO NI ROMAN NG IPAGLIHIM NIYA SA MGA TAO

ANG KATOTOHANAN AT ANG TUNAY NA LIWANAG NG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN….

AT GINAMIT NI ROMAN ANG KANIYANG TALINO AT MGA NALALAMAN'G PARAAN NG GUMAWA

SIYA NG MGA KASULATAN NA ITINATAK NIYA SA KANIYANG AKLAT; AT MAKIKITA SA KANIYANG

AKLAT ANG ITINATAK NI ROMAN NA MGA KASULATAN AY ISANG MAHUSAY NA PARAAN NG ISANG

TAONG MATALINO AT MATIMTIMAN! AT ANG KANIYANG GINAWANG AKLAT NA TINATAKAN NG MGA

KASULATAN AY HINATI NI ROMAN SA DALAWANG BAHAGI; AT ITINATAK NIYA NG MAGKABUKOD ANG

PANGALAN SA DALAWANG AKLAT NA KANIYANG HINATI AT PINAGHIWALAY SA DALAWANG BAHAGI

NG KASULATAN NA MAGKAIBA ANG ITINATAK NIYANG PANGALAN; UPANG LALONG HINDI MAKITA

NG MGA TAO AT MALIHIM SA KANILA ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN AT MAKIKITA SA

AKLAT NI ROMAN ANG MGA ITINATAK NA MAGAGANDANG KWENTO AT MGA KASAYSAYAN NA HINANGO

NIYA SA TUNAY NA BUHAY AT DINAGDAGAN NG MGA KASULATAN NA KANIYANG GINAMIT NA MABUTING

HALIMBAWA, UPANG ANG MARINIG SA KASULATAN NA SINASABI SA AKLAT NI ROMAN AT ANG MAKITA

NG MGA TAO SA KANILANG PANINGIN AY KALIGTASAN AT KABUTIHAN ANG ITINUTURONG ARAL, NG

HINDI NILA MAKITA AT HINDI MALAMAN ANG KATOTOHANAN NA ANG AKLAT NI ROMAN AY GINAGAMIT

NIYA AT KATULONG SA PAGGAWA NG MGA KASALANAN! AT NAGSIMULA SI ROMAN SA PAGGAWA

NG MGA KASALANAN AY NG SINUWAY NIYA AT GINAWA ANG PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL

NA KAUTUSAN…. NA ANG PINAKAMALAKING KASALANAN NA PAGLABAG NI ROMAN SA AKING BANAL

NA KAUTUSAN, NG GINAWA NIYA ANG ISANG AKLAT NA HINATI SA DALAWANG BAHAGI ANG MGA

KASULATAN AT ITINATAK NI ROMAN SA DALAWANG AKLAT ANG MGA KASULATAN NA KANIYANG PINAG-

HIWALAY AT SILA'Y TINATAKAN NG MAGKAIBANG PANGALAN NA KUNG TAWAGIN AY BIBLIYA AT QURAN!

ANG DALAWANG AKLAT NI ROMAN AY SIYANG IPINALIT SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN….

AT ANG KANIYANG DALAWANG AKLAT AY UNANG GINAMIT AT KATULONG NI ROMAN NG ITINAGO NIYA

AT HINDI IPINAKITA SA MGA TAO ANG TAMANG KASULATAN NG BANAL NA KAUTUSAN NA NAKATATAK

SA AKLAT NG UTUS; ITO ANG TUNAY AT UNANG AKLAT NA AKING IPINAGKALOOB NA ITINAGO

AT PINALITAN NI ROMAN NG IPINAGLIHIM NIYA ANG KALINIS-LINISAN NA AKING TATLONG BANAL

NA KAUTUSAN!!! AT NAGAWA NIYANG ITAGO ITO NG MATIMTIMAN AT NAIPAGLIHIM NI ROMAN

SA MGA TAO SA PAMAMAGITAN NG DALAWANG AKLAT NA KANIYANG IPINAKILALA;

NA SIYANG NAKITA NG MGA TAO AT KINILALA ANG KANIYANG PANGALAN AT NAGING BANTOG

SA BUONG MUNDO…. AT KAYA PUMATAW SA PINAKAMALAKING KASALANAN ANG HUWAD

NA AKLAT NA GINAWA NI ROMAN! NA TINATAKAN NIYA NG DALAWANG MAGKAIBANG PANGALAN;

SAPAGKAT HALOS LAHAT NG TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO AY NAKADAMAY

SA KASALANANG MORTAL NA GINAWA NI ROMAN! AT ANG DALAWANG AKLAT NA ITINUTURONG SALARIN

NG AKING IISANG MALINIS NA KASULATAN AY SIYANG KAUNAHANG AKLAT NA GINAMIT SA PAGSUWAY

AT PAGLABAG NI ROMAN SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN AT SIYA DIN ANG PINAKANG

MATIMTIMAN SA LAHAT NG MGA AKLAT NA KINATULONG NI ROMAN NG ITAGO NIYA AT IPAGLIHIM

SA MGA TAO ANG TAMANG PANANAMPALATAYA AT ANG TUNAY NA PAGKILALA SA AKIN; AT NARITO

ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NA IKINUBLI AT IPINAGLIHIM NI ROMAN SA PANINGIN

NG MGA TAO AT SA BUONG MUNDO; KAYA SA SIMULA NOON NG GAWAIN NI ROMAN ANG MORTAL

NA MGA KASALANAN AY NALIHIM SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO ANG AKING TATLONG

BANAL NA KAUTUSAN; AT ITO ANG TUNAY NA KAUTUSAN AT TAMANG KASULATAN

NA NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS NA IPINAGLIHIM AT PINALITAN NI ROMAN!

(1.) MAHALIN MO AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA AT SUNDIN MO 

      ANG AKING BANAL NA UTOS NANG HIGIT SA LAHAT AT MAGING KANINO PA MAN.

(2.) IGALANG MO ANG IYONG AMA AT INA BILANG AKO ANG NAG-

       UUTOS ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA.                   

(3.) IPANALANGIN MO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY

      NA WALA KANG TUTUKUYIN NI SINO MANG PANGALAN SAPAGKAT 

      AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA ANG NAKAKAKITA, NAKAKARINIG

      AT NAKAKAALAM KUNG SINO ANG DAPAT KONG ILIGTAS AT KAAWAAN.

AT NARITO ANG PANALANGIN NA AKING ITINURO AT BANAL NA IPINAG-UTOS;

ANG AKING MABUTING KALOOBAN SA MGA TAO AY KALIGTASAN PARA SA MGA KALULUWA

AT NG BUONG MUNDO!!! AT NG AKING ITURO ANG MANALANGIN ANG IPINAGKALOOB KO

AY IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

AT GANITO ANG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN;

AT TAMANG PAGSUNOD NG AKING ITURO ANG PANANALANGIN!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

AT DAHIL SA NAPAKADAMI AT MORTAL ANG MGA KASALANAN NA GINAWA NI ROMAN; ANG

MGA KALULUWA AT MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA MUNDO AY NAKADAMAY SA KANIYANG MGA

KASALANAN! AT SI ROMAN DIN ANG PANGALAN NG KANIYANG SPIRITO SA SIMULA PA NG SIYA AY

AKING PINAG-UTUSAN; AT TINAWAG SIYA NG AKING MGA ANGHEL SA PANGALAN DIN NIYANG ROMAN...

NA ANG PANGALAN NIYANG IPINAGLILIHIM AT SPIRITO AY KAYANG GAWAIN ANG LUMIPAT AT MAG

PASALIN-SALIN SA KANIYANG MGA KAMPON, HANGGANG SA HULI NIYANG PAGKAKATAON NA AKING

IBINIGAY ANG PAHINTULOT DITO SA LUPA; AT SA PANAHONG LUMIPAS NG MANGYARI ANG LABANAN

SA KALUPAAN AT SIKLAB NG DIGMAAN SA BUONG MUNDO! SI ROMAN DIN ANG NASALIKOD NA GINAMIT

AT LIHIM NA PANGALAN NG SPIRITO NA LUMUKLUK SA KATAWANG LUPA NG ISANG TAONG MATALINO

NOONG PANAHON NG DIGMAAN AT UTAK NA KINAROROONAN NG KANIYANG SPIRITO; NA NAG-UDYOK

AT PUNONG DIKTADOR NA GUMAWA AT NAGHASIK NG MGA KAGULUHAN AT LABANAN NG SUMIKLAB

ANG MGA PAGSABOG AT PUTUKAN NA NAGDULOT NG MADUGONG SAGUPAAN AT PATAYAN

NA INIHATID NG MALALAKING DIGMAAN DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO! DAHIL SI ROMAN

AY ISANG MATALINONG TAO, KAHIT NOON PA MAN SA LARANGAN NG DIGMAAN AT MGA LABANAN

AY MAHUSAY AT MATIMTIMAN ANG KANIYANG MGA PARAAN AT NAGAGAWA NIYANG ITAGO

ANG KANIYANG TUNAY NA PANGALAN SA MGA TAO DITO SA MUNDO…. AT SA MGA NAGANAP

NA PANGYAYARI NG MATAPOS NA ANG LABANAN AT SIKLAB NG DIGMAAN SA BUONG MUNDO

AY NAGDULOT NG KAHIRAPAN SA MGA TAO AT NAGHATID NG SAKIT AT MGA KASALANAN;

NA LALONG HUMANTONG SA PAGKABULAG AT NATAKPAN NG KADILIMAN ANG PANINGIN NG MGA TAO

SA TAMANG PANANAMPALATAYA! AT NALIHIM SA KANILA ANG LIWANAG NG TUNAY NA KASULATAN

SA AKLAT NG UTUS NA PINAGTATAKAN NG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN;

PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO!!!

AT ANG MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA MUNDO, KAYO'Y WALANG KAMALAY-MALAY

NA ANG INYONG PANINGIN SA TAMANG PANANAMPALATAYA AY BINULAG NA NI ROMAN,

KAYA HINDI NINYO MAKITA ANG LIWANAG SA TAMANG DAAN NG PANANAMPALATAYA!

AT HANGGANG SA NGAYON AY ALIPIN PA DIN NI ROMAN ANG INYONG MGA KALULUWA

AT NAKAGAPOS ANG INYONG BAWAT PAG-IISIP SA TALI NG KASALANAN SAPAGKAT PATULOY

NA TINATANGGAP NINYO AT PINAGSASALU-SALUHAN ANG SALITA AT KATURUAN SA AKLAT

NI ROMAN NA KANIYANG LIHIM AT KALIHIM LIHIMAN; NA SIYANG NAGTANIM NG MATAAS NA KALOOBAN

SA PUSO NG MGA TAO AT NAGTURO NG UGALING MASUWAYIN AT KATIGASAN SA INYONG MGA ULO!

HANGGANG SA PANAHON NGAYON NG AKING IBIHIS NA MULI ANG AKING BAGONG DAMIT NA KATAWAN,

NA AKING KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NA AKING TINAPAKAN AT KINATAWAN SA LUPA;

SA PAMAMAGITAN NG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO AKO'Y TUMAPAK SA LUPA ANG ELOHIM

NA IISANG DEUS AMA! AT AKO ANG NAGSALITA NA AKING ITINURO ANG BANAL NA KAUTUSAN

NA IPAMAHAGI NG MAHAYAG SA MGA TAO AT MAKITA SA BUONG MUNDO ANG MALINIS AT TAMANG

KASULATAN, SUBALIT HANGGANG SA NGAYON ANG PAGLABAG NG MGA TAO SA AKING BANAL

NA KAUTUSAN AY DALA PA RIN NINYO ANG UGALING MASUWAYIN AT MATAAS NA KALOOBAN ANG

UMIIRAL SA MGA TAO AT KATIGASAN NG INYONG MGA ULO! NA HINDI PA RIN NINYO MAGAWA

NG TAMA ANG TUNAY NA PAGKILALA SA AKIN! NA AKO ANG IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT HINDI

PA RIN NINYO MAGAWA NG TUNAY ANG TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS

NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

AT SI ROMAN DIN ANG NAGHATID SA APOY AT SAKIT NG KAHIRAPAN SA MGA KALULUWA AT

MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA MUNDO…. SI ROMAN AY ISANG LIHIM NA TAO; SIYA'Y PANTAS

AT MATIMTIMAN'G MATALINO! SA KANIYANG PATULOY NA PAGGAWA NG MGA KASALANAN AY HINDI

NINYO SIYA NAKITA AT HINDI NAKILALA NG MGA TAO ANG TUNAY NA PANGALAN NG KANIYANG

SPIRITO, NA SI ROMAN DIN ANG PANGALAN NG SPIRITO NA LUMUKLUK SA KATAWANG LUPA NG

ISANG TAONG PANTAS AT MATALINO! AT ITINATAGO NIYA ANG KANIYANG TUNAY NA PANGALAN

UPANG SIYA AY PATULOY NA HUWAG MAKITA AT HINDI MAKILALA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO

NA SIYA AY SI ROMAN ANG ISANG PANTAS NA TAO AT MATIMTIMANG MATALINO, ANG UBOD-UTAK

AT TUSO SA PAGKASUPREMO. ANG MGA SIKRETO AT LIHIM NI ROMAN AY MAHIWAGA ANG NAGANAP

NA MGA PANGYAYARI DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, KUNG ANG PAGBABASEHAN NG MGA TAO

AT SUKAT NA PAGBABATAYAN AY KAKAYAHAN LAMANG NG INYONG TALINO SA PAG-IISIP AT MGA

PINAG-ARALAN, SA ABOT NA NAKIKITA NG INYONG PANINGIN AT MGA NALALAMAN AY HINDI ITO

KAPANI-PANIWALA AT NAKAPAGTATAKA ITO PARA SA INYO, SAPAGKAT WALA PA KAYO SA TAMANG

PANANAMPALATAYA! AT NGAYON LAMANG NINYO NAKITA O NARINIG ANG TINIG NG AKING BANAL

NA SALITA SA PAMAMAGITAN NG PALIWANAG SA AKING BANAL NA KASULATAN NA AKING ITINATAK

AT NAKASULAT ANG MGA SIKRETO AT LIHIM NA ITINAGO NI ROMAN SA MGA TAO DITO SA MUNDO….

AT NARITO RIN NA AKING ISINULAT AT NAKATATAK NA MAAARING BASAHIN

AT MAKIKITA NG MALIWANAG ANG PAWANG KATOTOHANAN NA SINASABI

NG BANAL NA KAUTUSAN; NA AKING ITINUTURO ANG KAHALAGAHAN NG

MGA INILIHIM AT SIKRETO NI ROMAN SA MGA TAO DITO SA MUNDO!!!

ANG TUNAY NA PANGALAN NG APAT NA BANSA AY ESPIRITUWAL NA MGA PANGALAN

NG APAT NA EBANGHELISTA NG KAPAYAPAAN; SA PAMAMAGITAN NG APAT NA WIKA

AT BANAL NA SALITA SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN NG APAT NA EBANGHELISTAS NG

KAPAYAPAAN, ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG PREPARASYON NG APAT NA EBANGHELISTAS

NG KAPAYAPAAN NA AKING ITINURO AT BANAL NA IPINAG-UTOS ANG MANALANGIN PARA SA

KALIGTASAN NG MGA KALULUWA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO, NA AKING INIHAYAG NG MALINIS

ANG PALIWANAG SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA SALITA AT KASULATAN UPANG MALAMAN

ANG PAWANG KATOTOHANAN AT MAKILALA NG MGA TAO ANG IPINAGLIHIM NI ROMAN AY

MAKITA AT SAKSIHAN ANG BANAL NA LIWANAG NA ITINATAGO AT SIKRETO SA BUONG MUNDO….

ANG GINAGAMIT NA WIKA AT SALITA SA APAT NA BANSA AY SAGRADO

AT BANAL NA WIKA; KAYA ITO AY HINDI DAPAT GAMITIN NG DILA SA MASAMANG BIGKAS

NG SALITA AT SA ANO PA MANG BAGAY NA KASINUNGALINGAN O SA PAGGAWA NG

MGA KASALANAN!!! ITO ANG WIKA AT BANAL NA SALITA SA APAT NA BANSA (T.I.E.S.)

AT ANG TUNAY NA PANGALAN NG APAT NA BANSA (P.I.A.E.) AY ESPIRITUWAL NA MGA PANGALAN

NG APAT NA EBANGHELISTAS NG KAPAYAPAAN; SA PAMAMAGITAN NG APAT NA WIKA

AT BANAL NA SALITA SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN!!! ABBA GINOONG MARIAE .+.

AT ITO ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN NG APAT NA EBANGHELISTA NG KAPAYAPAAN,

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….                               

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT                      

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

NARITO AT MAKIKITANG NAKASULAT ANG APAT NA WIKA NG SINABI AT ITURO ANG

ESPIRITUWAL NA MGA PANGALAN NG APAT NA EBANGHELISTA NG KAPAYAPAAN AT ANG

APAT NA WIKA NA SINABI AY IISA AT BANAL NA SALITA SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN;

                                                         ABBA GINOONG MARIAE  .+.


                                                                    ( P.I.A.E. :+: T.I.E.S. )

                        /..*..\ + BANSA NG PILIPINAS AT SALITA SA WIKANG TAGALOG + /..*..\

                        /..*..\ + BANSA NG ITALIA AT SALITA SA WIKANG  ITALIANO + /..*..\    

                        /..*..\ + BANSA NG AMERICA AT SALITA SA WIKANG ENGLISH + /..*..\

                        /..*..\ + BANSA NG ESPAÑA AT SALITA SA WIKANG SPANISH + /..*..\

                                        

                 ABBA GINOONG MARIAE  .+.  ANG  BANAL NA SALITA SA WIKANG TAGALOG.

                 ABBA AVE  O  MARIAE       .+.  ANG  BANAL NA SALITA SA WIKANG ITALIANO.

                 ABBA AVE  O  MARIAE       .+.  ANG  BANAL NA SALITA SA WIKANG ENGLISH.

                 ABBA AVE  O  MARIAE       .+.  ANG  BANAL NA SALITA SA WIKANG SPANISH. 


ITO ANG APAT NA WIKA NG BANSA SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN AT ANG BANAL

NA SALITA SA PANALANGIN AY WIKANG GINAGAMIT SA APAT NA BANSA NA IISANG WIKA

AT KAUNAHANG SALITA NA GINAMIT NG MGA TAO SA BUONG MUNDO AT ANG APAT NA BANSA

AY ESPIRITUWAL NA MGA PANGALAN AT AKING BANAL NA SALITA ANG TUNAY NA PANGALAN

NG APAT NA EBANGHELISTAS NG KAPAYAPAAN!!! ANG MGA NAKASAMA AT MGA KAISA NG TUNAY

NA KRISTO HESUS NG AKO ELOHIM AY MANAOG DITO SA LUPA NG ANG AKING BANAL NA ESPIRITO

AY LUMUKLOK AT NAGSALITA SA KATAWANG LUPA NG TUNAY NA CHRISTO JESUS AT INIHAYAG

NG KRISTO HESUS ANG MAGANDANG BALITA NA PANGKALIGTASAN

NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

AT ANG BANAL NA MENSAHE AY PARA SA KALIGTASAN NG

MGA KALULUWA NG MGA TAO AT SA BUONG MUNDO!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….                               

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT                      

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

AT NADITO RIN NA KASAMA AT MAKIKITA ANG TAMANG PALIWANAG NG TUNAY

NA KASAYSAYAN AT ANG MGA DAHILAN KUNG BAKIT SI ROMAN AY GUMAWA NG MGA LIHIM

NA ITINATAGO NIYA SA MGA TAO AT MALALIM NA LIHIM NA KANIYANG INILILIHIM SA BUONG MUNDO….

SAPAGKAT ANG KAGUSTUHAN NI ROMAN AY HUWAG NG MABUKSAN ANG BANAL NA LIBRO

NG KAUTUSAN NA PINAGTATAKAN NG AKING IISANG BANAL NA PANGALAN DEUS AMA ELOHIM .+.

AT NG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NA NAKAPALOOB ANG KATUPARAN

SA TAMANG PAGSUNOD SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

IPINAGLIHIM ITO NI ROMAN UPANG HINDI AKO MAKILALA SA AKING TUNAY NA PANGALAN

AT HINDI MAKITA NG MGA TAO NA AKO ELOHIM AY AKING IISANG BANAL AT TUNAY NA PANGALAN,

ANG ELOHIM AY AKO ANG DEUS AMA NA IISA ANG NAGTURO NG TAMANG PANALANGIN SA MGA TAO

AT NAGKALOOB NG AKING IISANG BANAL NA PANGALAN, DEUS AMA ELOHIM .+. AT BANAL NA AKING

IPINAG-UTOS ANG MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

AT ANG MAITIM NA HANGARIN NI ROMAN NA GUSTO NIYANG MANGYARI AY HUWAG

NG MALAMAN NG MGA TAO DITO SA MUNDO ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN

NA AKING IPINAGKALOOB AT BANAL NA IPINAG-UTOS NG ITINURO KO ANG MANALANGIN

NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

AT GANITO NA DAPAT SUMUNOD ANG MGA TAO AT MANALANGIN!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

ITO ANG PANALANGIN NA AKING SINABI NG AKO AY NAGWIKA NG BANAL NA SALITA

PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO….

AT HANGGANG SA NGAYON AY KAGUSTUHAN PA RIN NG ESPIRITO NI ROMAN

NA MANATILING SARADO ANG KANIYANG LIHIM NA ITINAGO SA BANAL NA AKLAT NG UTUS….

ITO ANG PALIWANAG SA MGA NAKASULAT NG AKING ITINATAK ANG BANAL NA KAUTUSAN

AT SINASABI KO ANG PAWANG KATOTOHANAN!!! NA ITINATAGO AT INILIHIM NI ROMAN

ANG TAMANG PANALANGIN AT ANG LIWANAG NG TUNAY NA PAGKILALA SA AKIN; SA TAMANG

PAGTAWAG AT PANANAMPALATAYA NA NAKATATAK SA BANAL NA AKLAT NG KAUTUSAN

AT NG ITO AY AKING IPINAGKALOOB SA KANIYA AY HINDI NI ROMAN ITINURO NG TAMA

SA MGA TAO ANG MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+.

AT HINDI RIN NIYA GINAWANG IPAKILALA, O ITURO NG TAMA SA MGA TAO NA IISA ANG AKING

IPINAGKALOOB AT BANAL NA PANGALAN, DEUS AMA ELOHIM .+.

ITO ANG WIKA AT BANAL NA SALITA NA AKING SINASABI!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

ITO ANG BUOD AT UGAT NG MGA DAHILAN KUNG BAKIT SI ROMAN AY GUMAWA NG MALALIM

NA LIHIM AT MGA INILIHIM NA ITINATAGO NIYANG SIKRETO SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO….

AT ANG BANAL NA IPINAGLIHIM NI ROMAN ITO AY AKING INILAHAD AT IPINAKIKITA

SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA SALITA NA AKING IPINAGKALOOB PARA

SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO,

SA MGA TAO NA MAYROONG TUNAY AT MATAPAT NA PANANAMPALATAYA SA AKIN;

AT GANITO NA AKING ITINUTURO ANG TAMANG PAGGAMIT NG BANAL NA SUSI SA LIBRO

NG BANAL NA UTUS…. NA AKING BINUKSAN AT LANTARANG INIHAHAYAG SA MGA TAO

SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA NG MGA TAO AT SA BUONG MUNDO….

AT UPANG ITO AY MAUNAWAAN NG LUBOS ANG KALIWANAGAN, ANG AKING TUGON

AT BANAL NA IPINAGKALOOB ANG SUSI AY MANALANGIN AT GAMPANAN DITO SA LUPA

ANG PAGSUNOD NG TAMA AT TUNAY NA MALINIS ANG PANANALIG NA SUMASAMPALATAYA

SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AT ITO ANG SUSI NG KAPAYAPAAN

ANG AKING IISANG BANAL NA PANGALAN DEUS ELOHIM AT ABBA GINOONG MARIAE .+.

NA AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO!!! ANG SUMAMPALATAYA SA AKIN NG TUNAY

AT MANALANGIN AY KALIGTASAN AT BUHAY NG MGA KALULUWA NA WALANG KATAPUSAN

AT WALANG HANGGANANG KALUWALHATIAN AT SUSI ANG MATAPAT AT MALINIS

NA PAGSUNOD SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN….

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

AT ITO RIN ANG KATUPARAN AT GABAY NA MALIWANAG NA NAGTUTURO NG MATUWID NA PAGSUNOD

SA LAHAT NG TAMANG GAWAING MABUBUTI NA SINASAKOP AT SINASANG-AYUNAN NG AKING BANAL

NA KAUTUSAN AT SAKLAW NA AKING IPINAHINTULOT SA BATAS NA MALINIS ANG PAGGANAP

NA MAAYOS NA IPINATUTUPAD NG MATAPAT ANG TAMANG BATAS NA MALINIS AT HUSTISYA

NA MATUWID NA TUMITIMBANG NG PANTAY AT PAREHAS NA WALANG PANIG NA KINIKILINGAN

AT MALAKAS NA SUMISIGAW ANG NAKAPIRING NG BATAS NA MALINIS AT HUSTISYA

NA MAKATUWIRAN NG HUKOM NA MAKATARUNGAN, PARA SA KALIGTASAN

NG MGA KALULUWA NG MGA TAO AT PARA SA BUONG MUNDO.

O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM

ANG AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM

ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….                               

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT                      

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

ITO ANG SUSI AT PODER NA PANALANGIN ANG SIKRETO AT BANAL NA IPINAGLIHIM NI ROMAN

SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO, HINDI NIYA ITO GINAWANG ITURO NG TAMA SA MGA TAO

NA NABUBUHAY DITO SA MUNDO SAPAGKAT AYAW NI ROMAN AT NG KANIYANG ESPIRITO

NA SIYA AY MAPAG-ISA AT IWANAN SA HIRAP AT APOY NG PARUSA AT PAGDURUSA NA IDINULOT

NG KANIYANG MGA GINAWANG KASALANAN NA NAGING BUNGA NG KANIYANG PAGSUWAY

AT PAGLABAG SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AT ITO AY PAWANG KATOTOHANAN; NA ANG

KAGUSTUHAN NI ROMAN AY MARAMI SIYANG BIHAG AT ALIPING MGA KALULUWA NA

MAKASAMA SA APOY NG HIRAP AT PARUSA NA WALANG HANGGANANG PAGDURUSA.

ITO ANG AKING BANAL NA IPINAPALIWANAG NG MABUTI AT IPINAKIKILALA UPANG MALAMAN

AT MAKITA NG MGA TAO ANG PAWANG KATOTOHANAN AT KAHALAGAHAN NG TUNAY NA LIWANAG

SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AT PARA ITO SA KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG KASALANAN

NG MGA TAO AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO….

ANG PINAKANG MALAKI AT PINAKANG MAHALAGA SA LAHAT NA AKING IPINAGKALOOB

SA MGA TAO AT SA MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO AY ANG AKING BANAL NA PAG-IBIG

NA WALANG KATAPUSAN AT WALANG HANGGANAN, ITO AY AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB

SA MGA TAO SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN; AT ITO

ANG SUSI NG KALIGTASAN ANG AKING IISANG BANAL NA PANGALAN DEUS AMA ELOHIM

AT SUSI ANG MANALANGIN NG AKING ITURO ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. AT ITO AKO ELOHIM ANG SUSI AY PANGALAN NG

AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO, O DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS                            

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..            

( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

http://el4h36.altervista.org/el4h36/1_TAGALOG.html

http://el4h36.altervista.org/el4h36/2_ITALIANO.html

http://el4h36.altervista.org/el4h36/3_ENGLISH.html

http://el4h36.altervista.org/el4h36/4_SPANISH.html


http://ties.altervista.org/ties/TAGALOG.html

http://ties.altervista.org/ties/ITALIANO.html

http://ties.altervista.org/ties/ENGLISH.html

http://ties.altervista.org/ties/SPANISH.html